Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Supporters van DuurzaamMKB.nl

Wij vinden Duurzaam Ondernemen belangrijk voor de continuïteit van onze onderneming en een goede toekomst. Duurzaam Ondernemen is het streven naar een balans tussen een goed bedrijfsrendement en zorg voor het milieu, de medewerkers en de samenleving.

4infra

sponsor
Dhr. Jasper Gerressen: "4Infra is een door ProRail erkend ingenieursbureau voor het verrichten van werkzaamheden op het gebied van aanleg van spoor en Civieltechnische en Utilitaire constructies. We zijn gespecialiseerd in het adviseren en ondersteunen van klanten en partners bij de realisatie van (rail)infrastructuurprojecten. Sinds 2008 ondersteunt 4Infra Prorail bij het aanbrengen van zonnepanelen bij stations. Eén van de doelen van het aanbrengen van zonnepanelen is het op een duurzame manier produceren van een deel van de energie voor warmtezuilen op de perrons."

"4infra wil maatschappelijk verantwoord ondernemen. We hebben daarom de CO2 uitstoot van 4infra in kaart gebracht. We willen dat deze uitstoot in 2013 15% lager is ten opzichte van 2009."

A+G van den Bosch

sponsor

A+G van den Bosch bewijst dat energiebesparing en CO2-reductie op korte termijn mogelijk is. A+G van den Bosch is overgestapt van aardgas naar aardwarmte. Hierdoor bespaart het bedrijf jaarlijks 5 miljoen m3 gas en 9 miljoen ton CO2. Dit is een besparing van 80% op het energieverbruik en 100% op de CO2 uitstoot.

Bekijk ook de 10e aflevering van Groen Licht van Radio TV West waarin scholieren ons bedrijf bezoeken.

A. Den Dekker en Zn.

sponsor
Arnold den Dekker: “In het kader van een cursus Duurzaam Ondernemen in Werkendam hebben we de Milieubarometer ingevuld. Hieruit bleek dat elektriciteitsverbruik voor ons een grote kostenpost is en zorgt voor veel CO2-uitstoot. Elektriciteitsverbruik gaan we beter monitoren door een slimme meter te plaatsen. Daarnaast nemen we een aantal energiebesparende maatregelen. De warmte van de compressor gaan we gebruiken voor verwarming en we plaatsen een  tijdschakelaar op de compressor en het drukvat. Dat duurzaamheid voor ons belangrijk is communiceren we via onze website.”

A. van der Jagt

sponsor
Betonborings en Sloopbedrijf A. van der Jagt realiseert zich “Verantwoord ondernemen is niet vrijblijvend”

aaaPIX

sponsor
Frans van Beek, aaaPIX: "Uitgangspunt van aaaPIX is het motto 'meer met minder'. De virtuele tours, bedrijfsfoto's en video die aaaPIX voor bedrijven produceert zijn daar een een voorbeeld van. Meer promotie-kracht, meer efficiency en minder verspilling van energie.

Maatregelen die wij genomen hebben zijn:
 1. De digitale virtuele tours, bedrijfsfoto's en videos van aaaPIX zijn inherent duurzaam, want niet materieel. De productie vergt dus geen grondstoffen. Alles wat aaaPIX vervaardigt wordt eenvoudig via internet verspreid en dus zijn er nauwelijks distributiekosten. Anders dan bij klassieke promotiekanalen (kranten, tijdschriften, radio, televisie, folders) is een virtuele tour continue beschikbaar en oproepbaar, waardoor de productie niet of nauwelijks hoeft te worden herhaald. Het productieproces is digitaal van aard en vormt vrijwel geen belasting voor het milieu.
 2. aaaPIX verbruikt geen andere dan gegarandeerd groene stroom uit eigen zonnepanelen.
 3. We maken uitsluitend gebruik van informatie-overdracht via het internet
 4. Onze mobiliteit is afgestemd op de behoefte: A-klasse auto, fiets of openbaar vervoer."

Aannemers- en timmerbedrijf Roozemond

sponsor

Dhr. Roozemond, directeur: "We zijn altijd bezig met duurzaamheid. Vooral zuinig omgaan met grondstoffen en het voorkomen en goed scheiden van afval. Daar waar mogelijk hergebruiken we afvalstoffen binnen het bedrijf. In de toekomst hebben we verhuisplannen. Hierbij gaan we duurzaamheid meenemen, zodat we klaar zijn voor de toekomst."

Aannemersbedrijf Gebr. Ouwendijk

sponsor
Linda Ouwendijk: “Milieu- en kostenbesparing zijn een vast agendapunt bij het werkoverleg. Met eenvoudige maatregelen konden wij veel kosten besparen. Zo besparen wij door zuiniger rijden € 2.500,- per jaar. En pas als je er op gaat letten, merk je hoe vaak een radio op de werkplaats staat te spelen, terwijl er niemand in de buurt is. Of dat er lichten branden in een ruimte waar niemand is, waar bovendien ook de verwarming nog aanstaat. In veel gevallen is het niet meer dan een knopje omzetten. Het kost wat tijd voordat het personeel inziet dat het ‘a way of living’ is maar uiteindelijk levert het veel op.”

Aannemingsbedrijf De Vries Werkendam

sponsor
dhr. Ippel, De Vries Werkendam: "Als een ieder vaker naar de persoonlijke footprint zou kijken, kunnen we de rest vergeten."

"We denken graag mee met de opdrachtgever over het toepassen van duurzame materialen. In onze eigen panden besteden we daar ook aandacht aan. De nieuwbouw van onze bedrijfspanden zijn voorzien van warmtepompen, hoogwaardige isolatie en andere energie besparende maatregelen."

Aannemingsbedrijf Deurloo

sponsor

Dhr. Deurloo, directeur: "Duurzaam is de standaard voor de toekomst."

Aannemingsbedrijf v.d. Tempel

sponsor

Bekijk de maatregel 'Verplicht onderaannemers zelf hun afval mee te nemen'. Hans van Brakel: "Hiermee besparen we ongeveer € 22.000,- per jaar."

AC Borst Bouw

sponsor

Linda Ooijevaar, AC Borst Bouw: "Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) met oog voor People, Planet en Profit is voor AC Borst Bouw de meest natuurlijke zaak van de wereld. MVO is voor AC Borst Bouw dan ook niet een doelstelling op zich, maar geïntegreerd in de gehele bedrijfsvoering. Er wordt veel waarde gehecht aan transparant en integer zaken doen, waarbij AC Borst Bouw de verantwoordelijkheid neemt voor de gevolgen die het heeft op het milieu, de medewerkers en de gehele maatschappij."

"Het hebben van tevreden en trotse medewerkers waarborgen wij door het creëren van uitdagende werkzaamheden, medewerkers te betrekken bij veranderingen en het stimuleren van persoonlijke groei. Wij vinden het belangrijk dat we zorgvuldig met het milieu omgegaan. Om onze milieueffecten beter te kunnen beheersen, hebben we een milieumanagementsysteem volgens de ISO 14001 normering geïmplementeerd. Met de Milieubarometer maken we jaarlijks onze milieuprestatie en kosten inzichtelijk. Ook werken we samen met onze ketenpartners aan meer duurzaamheid in de bouw."

Aertgeerts Bouw

sponsor
Aertgeerts maakt 'Afspraken met de afvalinzamelaar over bouwafvalscheiding'. Peter Eringaard: "Met deze aanpak kunnen we 30% op onze afvalkosten besparen."

Alphaplan

sponsor

Directeur Hennie Tuithof: "Het is inmiddels geen vraag meer, maar een overtuiging dat we als bedrijf en bedrijfstak op dit gebied nog veel kunnen betekenen. We weten nog niet alles over hoe we op een verantwoorde manier met energie en materialen / grondstoffen om dienen te gaan, maar zijn ons bewust dat we daar stappen in moeten nemen, zowel op het gebied van kennis vergaren als ook het uitdragen daarvan.

Duurzaamheid is bij Alphaplan niet alleen het terugdringen van de CO2-uitstoot, maar ook maatschappelijk ondernemen met oog voor mens, natuur en maatschappij.  De filosofie van 'Cradle to Cradle' spreekt ons dan ook aan om van het lineaire gebruik van grondstoffen te komen naar het circulaire gebruik, dus geen uitputting van grondstoffen. Uiteindelijk willen we naar de situatie dat ons bedrijf en "onze" gebouwen een positieve bijdrage leveren aan people, planet en profit."

Alphatron

sponsor

Dick Slingerland, directeur: "Dankzij onze pendeldienst is het aantal OV-reizigers binnen ons bedrijf verdubbeld. Het busje bevordert de sociale contacten tussen de collegae, bespaart kosten omdat iedereen tijdig kan aanvangen met de werkzaamheden, zorgt voor extra vrije parkeerplaatsen voor bezoekers en vermindert het brandstofgebruik en daarmee de CO2-uitstoot."

Altorffer Drukkerijen

sponsor
John Bouwens, directeur: "Duurzaam ondernemen heeft de hoogste prioroteit in onze bedrijfsvoering. We gebruiken zo weinig mogelijk chemische middelen, doordat we bioinkten gebruiken en het aandeel isopropyl-alcohol reduceren. Daarnaast is drukkerij Altorffer FSC gecertificeerd."

Aluminium Constructies Van Dijk

sponsor

Duurzaam ondernemen is geen thema wat zich beperkt tot onze eigen bedrijven (Aluminium Constructies Van Dijk BV en Van Dijk Ventilatie), maar ook wordt uitgedragen naar onze relaties.

Dit uit zich bijvoorbeeld door te vragen zuinig om te gaan met verpakkingsmateriaal waar mogelijk. Daarnaast kijken wij voor onze opdrachtgevers of er energie bespaart, of zelfs energie gewonnen kan worden op de bouwplannen die bij ons worden aangeboden. Zo zijn wij bezig gevelelementen te voorzien van solar-elementen: op deze manier wordt energie gegenereerd voor bijvoorbeeld een vraaggestuurd ventilatiesysteem.

Momenteel zijn er plannen voor eigen nieuwbouw, de perfecte gelegenheid voor het uitwerken van een duurzaam gebouw dat als voorbeeld voor onze opdrachtgevers kan fungeren. Kortom: duurzaam ondernemen in de breedste zin van het woord.

 

Ambiance Zonwering Westland

sponsor

Raymond Sneek, directeur: "Wij besparen energie op onze koeling door het aanbrengen van nieuwe zonwering en een geavanceerd ventilatiesysteem in onze showroom. We hebben een nieuw verlichtingsplan met energiezuinige verlichting laten opstellen. Een gedeelte van het kantoor is extra geïsoleerd zodat we ook in de winter energie(kosten) besparen."

Ardax

sponsor
Wim Klootwijk: "Als ondernemer kun je je bedrijf efficiënter voeren, door meer te verkopen dan wel te produceren, of door de inkoop te verkleinen. Als duurzame onderneming doen wij beiden. We verkopen meer doordat klanten bij een gelijke prijs kiezen voor een bedrijf dat Maatschappelijk Verantwoord Onderneemt, zoals wij. Daarnaast besparen we op inkoop doordat wij zelf, zowel vanuit het bestuur als de medewerkers, bewuster omgaan met grondstoffen en leveringen. Zo verdienen we dus twee keer met Duurzaam Ondernemen.

Concrete maatregelen die wij hebben genomen zijn onder anderen

Arie Kreuk Transport

sponsor

Piet Kreuk, directeur: "Duurzaam ondernemen is voor mij de aarde niet vuiler doorgeven aan volgende generaties. Ik ben ervan overtuigd dat het wegtransport schoner moet worden en volg nieuwe ontwikkelingen op de voet.

 • Een zuinige rijstijl is belangrijk, daarom heb ik ons aangemeld voor de opleiding 'Het Nieuwe Rijden'. Hiermee kunnen we 5 tot 10% brandstof besparen, dit is dus ook vanuit financieel oogpunt interessant. (Bekijk de besparingstip 'Energiezuinige rijstijl')
 • Uit de energiedoorlichting is gebleken dat wij energie en kosten kunnen besparen door nieuwe verlichting in de bedrijfshal te laten installeren. Ik verwacht dat de investering binnen drie jaar is terugverdiend. (Bekijk de besparingtip 'Gebruik spiegeloptiekarmaturen')
 • Met de Milieubarometer geef ik concreet invulling aan de M van ons VGM-beleid. Dit instrument is ook nuttig om op een personeelsvergadering over besparingsmogelijkheden te praten.”

Ars grafisch

sponsor
Loek van Schijndel, Ars Grafisch: "Duurzaam Ondernemen is voor Ars Grafisch ondernemen met respect voor milieu en maatschappij. We zijn FSC gecertificeerd, gebruiken BIO-inkten, groene energie, chemie-arme plaatkopie en werken aan diverse andere maatregelen om milieubelasting terug te dringen. Daarnaast zijn wij lid van de Duurzaamheidskring Limburg."

Artoek

sponsor

De kleding van Artoek wordt grotendeels op een project voor kansarme vrouwen gemaakt, ook deels op een fairtrade naaiatelier. Artoek probeert in een eenmalig-gebruik-artikelen markt, namelijk carnavalskleding, tijdloze produkten in de markt te zetten die wat langer meegaan dan gebruikelijk.

Martine Bakx: "Als ik kon toveren dan.....maar ik kan niet toveren. Ik kan wel proberen de wereld net wat meer op een sprookje te laten lijken!"

ASN Evers Autoschade Herstel

sponsor
Roy van der Vleuten, ASN Evers Autoschade Herstel: “Wij zijn al een tijd bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo gebruiken wij watergedragen lakken bij de herstelwerkzaamheden. In de werkplaats gaan we de TL-verlichting vervangen door zuinige LED-lampen. Ook plaatsen we ventilatoren aan het plafond zodat de opstijgende warmte weer terug naar de werkvloer wordt gebracht. We schaffen een compressor aan waarmee we onze uitleenauto’s op de zaak gaan aftanken op aardgas.”

Aspekt Bouwkundig onderhoud

sponsor
Wij zullen in de toekomst de Milieubarometer in gaan zetten voor het verbeteren van de milieuprestatie van de eigen organisatie. Daarnaast willen we onderzoeken of meer FSC-hout gebruikt kan worden bij bouwactiviteiten.

Atlas Copco

sponsor

John Helmond: “Nieuwbouw is een mooi moment om energiebesparende maatregelen uit te voeren. Zo hebben wij in ons nieuwe kantoor LED-vluchtwegarmaturen geplaatst. De meerkosten van deze maatregel verdienen wij binnen 3 jaar terug door de besparing op energiekosten. Daar bovenop komt nog een besparing op inkoop en loonkosten voor de vervanging van lampen, omdat wij de LED’s veel minder vaak hoeven te vervangen dan de TL-lampen.”

Autobedrijf Niemantsverdriet

sponsor

Jan Niemantsverdriet, directeur: "Duurzaam Ondernemen is een must voor zowel het bedrijf als de maatschappij. Van oudsher gaan wij efficiënt om met energie en water en afvalstoffen. We monitoren onze milieuscore met de Milieubarometer en hebben al diverse maatregelen getroffen om deze omlaag te krijgen, bijvoorbeeld sensoren voor verlichting en nog betere afvalscheiding. Op dit moment proberen wij de medewerkers meer te betrekken bij duurzaamheid. Hier ligt nog een uitdaging."

Automobielbedrijf Wensveen

sponsor
Nico Treure: "Bij Ford Wensveen zijn we druk bezig met het invoeren van diverse maatregelen en hopen we op korte termijn het BOVAG-certificaat Duurzaam Ondernemen in ontvangst te mogen nemen. Enkele jaren geleden hebben we al geïnvesteerd in LED-verlichting voor het hele bedrijf. Bovendien zijn wij één van de slechts zeven Ford-dealers in Nederland, die de Ford Focus Electric mogen verkopen en onderhouden. Duurzaam Ondernemen wordt een kernwaarde in het denken en handelen van het bedrijf, zodat er in de toekomst sprake zal zijn van een automatisme op dit gebied. Een aparte werkgroep heeft regelmatig overleg en bekijkt waar duurzame maatregelen kunnen worden genomen."

AutoRent HuurMij

sponsor
Koen van Ulden, AutoRent HuurMij: "Wij hebben de grootste vloot met milieuvriendelijke huurauto's in de randstad. Daarnaast hebben wij een innovatief deel- en poolautoconcept die het mogelijk maakt om elke kilometer CO2-neutraal te rijden."

"Wij investeren continue in het verduurzamen van onze huurvloot en werkwijze. Op de eerste plaats om onze klanten te bedienen. Op de tweede plaats om zelf invulling te geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen."

Autoschade Alderliesten

sponsor
Piet Alderliesten, directeur: "Voorop lopen bij nieuwe ontwikkelingen".
missie en maatregelen Alderliesten

Aviation Training Group

sponsor

Onder de Aviation Training Group vallen de World Class Aviation Academy en de Aircraft Maintenance & Training School.

Nanny Buckens: "Duurzaamheid is een speerpunt in de interne organisatie van ons opleidingsinstituut:

 • We hebben overal hoogfrequente verlichting met bewegingsmelders.
 • In ons ventilatiesysteem wordt in de winter de warmte van de ventilatielucht hergebruikt om de verse buitenlucht op te warmen.
 • Door het aanbrengen van ventilatoren in de hangar, wordt de warmte weer naar de werkvloer teruggebracht, waardoor we minder hoeven te verwarmen.
 • Verder werken wij met GSB (gebouw systeem beheer), een digitaal programma waarmee geautoriseerden het automatische programma met betrekking tot temperatuur en tijden van verwarming en ventilatoren kunnen wijzigen in bijvoorbeeld  vakantieperioden.
 • Op de ramen van onze zuidgevel is warmtewerende folie aangebracht. Hiermee blijft op zonnige zomerdagen de binnentemperatuur van de achterliggende ruimte maar liefst 8 graden lager en besparen we veel op koeling.
 • Onze nieuwe printers gebruiken 40% minder energie en staan standaard op dubbelzijdig. We werken met een pasjessysteem voor het kopiëren. Daardoor besparen we flink op de kosten van kopiëren en het gebruik van papier. Ook groeperen we de bestellingen van kantoorartikelen meer, zodat de leveranciers minder vaak hoeven langs te komen”.

Bakker & Co

sponsor

Jan-Willen Jongbloed, Directeur: “We hebben de inrichting van ons bedrijfspand gemoderniseerd. De verlichting is aangepast (juiste kleur en helderheid) en de wanden zijn wit gemaakt. We maken gebruik van nieuwe kantoorstoelen en -tafels waarvan de zit- en tafelhoogte individueel kunnen worden afgestemd. De nieuwe kasten zijn zo ingericht dat medewerkers zo min mogelijk hoeven te tillen en ordners en dossiers op stahoogte toegankelijk zijn. In de tuin is een grote overlegtafel geplaatst, teneinde ook de buitenruimte te betrekken bij de kantoorwerkzaamheden.

Meer licht en ruimte leveren een frisse werkomgeving op. Door de aangepaste werkhouding van de medewerkers is het risico op verkeerde belasting van benen, rug en armen minimaal. Het lage ziekteverzuim is hierdoor nog verder gedaald tot tussen 1 en 2% (komend van 3 tot 4%). De open ruimtes bieden betere overlegplekken tussen de medewerkers, waardoor de onderlinge communicatie is verbeterd. De aanpassingen hebben geleid tot een betere beleving van de werkplek en een motiverende werking op de medewerkers.”

BBA Boerstra Binnenmilieu Advies

sponsor
Atze Boerstra, directeur: "BBA pakt binnenmilieu problemen bij de bron aan. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever wordt gezocht naar geïntegreerde oplossingen waarbij expliciet rekening is gehouden met de beleving en de behoeften van de gebruikers van het gebouw. Met als einddoel: een comfortabele, gezonde (werk)omgeving die productiviteitsbevorderend werkt. In adviezen propageren we milieuvriendelijke en arbo/ gezondheidsbevorderende maatregelen.

In onze eigen organisatie werken we aan een laag energiegebruik, gebruiken we recycled papier en gaan we zo veel mogelijk met het openbaar vervoer naar werkbezoeken."

Bcon Energy Systems

sponsor

Dhr. Rien Bruynzeel: "Bcon Energy Systems helpt anderen energie te besparen.

Onze missie luidt: Meebouwen aan een leefomgeving waar minder energie wordt gebruikt, en meer energie wordt opgewekt uit natuurlijke bronnen."

Beachclub Havana

sponsor

Reza Simi, mede-eigenaar: “Naast de kostenvoordelen die duurzaam ondernemen oplevert vinden wij het verbeteren van onze milieuprestatie zeer belangrijk. We namen het paviljoen in 2005 over. Het oude pand hebben we gesloopt en daarna hebben we in 2006 een nieuw pand gebouwd. Tijdens het hele bouwproces is rekening gehouden met energiebesparing en duurzaamheid. De serre is apart afsluitbaar waardoor we flink minder hoeven te stoken in rustige tijden. De warme en koude keuken zijn gescheiden, waardoor apparatuur veel energie-efficiënter werkt. Ook is onze koelcel de ingang naar onze vriescel; hierdoor ontsnapt er veel minder koude bij het openen van de vriescel.”

"In het paviljoen hangt veel verlichting. Wij hebben zoveel mogelijk gloei- en halogeenlampen vervangen door LED-lampen. LED is een prima alternatief en verbruikt een stuk minder stroom. We hebben bewegingssensoren geïnstalleerd in ruimtes waar het licht vaak onnodig bleef branden.“

Ben de Rooy Car-repair

sponsor

Ben de Rooy, directeur: "Zuinigheid is goed voor iedereen. Bij ons staan vier lampen aan in plaats van 58, reparaties worden uitgevoerd met degelijke tweedehands onderdelen en we hergebruiken ontvetdoeken. Dit zijn slechts enkele dingen waarmee mijn bedrijf bijdraagt aan een beter milieu. De financiële besparing motiveert mij mijn onderneming duurzaam te runnen. Het is een win-win situatie. Op deze manier bespaar ik kosten én spaar ik het milieu. Daarom is duurzaam ondernemen ook een succes."

bEnlighted

sponsor

bEnlighted heeft zich gespecialiseerd in LED-verlichting. LED-verlichting is een duurzaam product. LED-verlichting heeft namelijk een aantal duurzame eigenschappen:

 • LED-verlichting is zuinig in energieverbruik (LED-verlichting verbruikt vaak maar een tiende van de energie van traditionele verlichting);
 • LED-verlichting gaat lang mee en vraagt weinig onderhoud (LED-verlichting levert gemiddeld meer branduren (± 50.000) t.o.v. traditionele verlichting (± 5.000)).

Daarnaast is LED-verlichting veelzijdig en flexibel toepasbaar en biedt het dus veel meer mogelijkheden dan de traditionele verlichting. Denk bijvoorbeeld aan de lichtbakken met een bedrijfsnaam of de verlichte uithangborden aan gevels, maar ook kantoorverlichting of verlichting op plaatsen waar het lang of permanent moet branden (tunnels, parkeergarages et cetera).

Ook binnen onze eigen organisatie werken wij aan duurzaamheid. Wij doen dit onder andere door binnen ons bedrijfspand alleen LED-verlichting toe te passen, maar ook door gebruik te maken van veilingsites waarbij wij kantoormeubilair van andere bedrijven kunnen hergebruiken. Vaak zien dit er nog prima uit en kan het nog jaren mee. Tot slot gaan wij bewust om met het afval wat wij produceren en proberen dit op een zo duurzaam mogelijke manier te laten verwerken.

Uiteindelijk houden wij in onze gehele bedrijfsstrategie en -visie rekening met de elementen people (mensen), planet (aarde) met als gevolg profit (winst) voor iedereen.

Bergh Bouw

sponsor
Koen Haest: “Duurzaamheid staat bij Bergh Bouw hoog in het vaandel. Duurzaam Bouwen, maar vooral ook duurzaam ondernemen. Verantwoord omgaan met de planeet, door bijvoorbeeld FSC-hout te gebruiken, maar ook verantwoord omgaan met de naaste omgeving, door bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, leerlingen en stagiaires een kans te bieden. Het project Vissershaven in Bergen op Zoom is het eerste project waarop wij bedrijfsbreed inzetten op duurzaamheid. Wij gebruiken tijdens de bouw groene stroom en verwarmen de bouwkeet met groen gas. De bouwplaats wordt beveiligd met infraroodcamera’s, waardoor in de avond en nacht geen verlichting nodig is voor het signaleren van ongewenst bezoek. Vissershaven is een FSC-project, wat betekent dat uitsluitend hout uit duurzaam beheerde bossen wordt gebruikt. Op het project worden mensen ingezet die al langdurig buiten de arbeidsmarkt staan of herintreden. Tevens is het een leerlingbouwplaats project. Ook verminderen wij de autokilometers van alle betrokkenen bij het project, zoals de opdrachtgever, de architect en vertegenwoordigers, door minder op de bouwplaats te vergaderen en vooral digitaal te communiceren. Lees ook onze case: www.duurzaammkb.nl/voorbeeld/bergh_bouw.

Bergwerf Bouw- en aannemingsbedrijf

sponsor
Jeroen Lokken: "Wij zijn een aantal jaar geleden aan de slag gegaan met afvalscheiding op de bouwplaatsen. De medewerking van onderaannemers is daarbij cruciaal. Daarom beoordelen wij de onderaannemers op hun prestaties." Lees meer bij de besparingstip 'Beoordeel leveranciers op hun milieuprestaties'.

BGS

sponsor
Ad van der Stel, afdelingshoofd Groen & Milieu: "BGS werkt al jaren gestructureerd aan milieuzorg. De meest opvallende maatregel in mijn afdeling is dat een aantal van onze bedrijfswagens sinds 2005 op lijnzaadolie rijden. Een andere actie om ons brandstofverbruik te verminderen, is dat de groenmedewerkers pauze houden op de locatie waar zij werken. Vroeger kwamen ze voor iedere (koffie-) pauze terug naar hun uitvalsbasis. Deze maatregel is niet alleen gunstig voor vermindering van het brandstofverbruik en bijbehorende kosten, maar ook voor verbetering van de efficiëntie."

Bins Damesmode

sponsor
Hanneke Barendsen: "Zorgen voor onze wereld vind ik vanzelfsprekend. Zo zoek ik kleding van natuurlijke stoffen die geproduceerd is binnen Europa. Onze winkels worden verlicht met energiezuinige verlichting en in mijn e-mails staat een herinnering deze alleen te printen als dit nodig is."

Biological Solutions

sponsor
dhr. Hu: "Duurzaam ondernemen is voor ons het invullen van de 4 P's. People, planet, profit en passion. Een goed voorbeeld hiervan is onze MVO koffiebeker, zie www.mvobeker.nl. Hiermee willen we een bijdrage leveren aan de maatschappij, milieubelasting verminderen en aandacht vestigen op ons assortiment aan verpakkingen."

Bliston Plastics

sponsor

Purable is een gezamenlijk initiatief van Bliston Plastics en Drukkerij Rutgers, specialist in vouwkartonage, gericht op duurzaam verpakken.

Bij het verpakkingsconcept is gekozen voor een combinatie van twee natuurlijk hernieuwbare en duurzame grindstoffen, de bodem is vervaardigd van vouwkarton en het deksel van biologisch afbreekbaar folie.

Als de verpakkingsfunctie is beëindigd, kan de verpakking eenvoudig gescheiden worden en opnieuw worden gebruikt voor recyclen, energieopwekking of compostering. Voor meer informatie kunt u kijken op www.purable.com.

Bloembinderij Geschikt

sponsor

"In de zomer gebruiken wij veelal bio-bloemen, het afval hiervan verwerken wij weer in onze tuin."

Bloooms

sponsor

Paul Bloemers: "Een duurzame onderneming let er op dat ook de achterdeur schoon is. Ofwel, hoe ga je met leveranciers om. Waar let je op bij inkoop. Hoe ga je intern om met mensen. Wij maken gebruik van de duurzame grondstof bamboe en van biologische olie. Ook werken we samen met het vrouwennetwerk Penduka. We werken in een duurzaam verband met leveranciers en producenten".

Boutique Hotel Sterrenberg

sponsor

Gesitueerd naast het Nationale Park de Hoge Veluwe alsmede gezien de maatschappelijke discussie omtrend MVO zijn wij als Veluws Hotel zeer gemotiveerd om duurzaam te ondernemen. 80% van het personeel denkt actief mee welke duurzame doelen geformuleerd worden en hoe wij deze kunnen verwezenlijken. De uitdaging is groot vooral omdat een hotel zoveel verschillende onderdelen heeft die op het gebied van duurzaamheid verbeterd kunnen worden, zoals wellness, keuken, restaurant, beheer onroerend goed, maatschappelijke betrokkenheid, medewerkers en schoonmaak.

Bouw- en aannemersbedrijf Schoote

sponsor
Peter Schram: "Duurzaam Ondernemen pakken wij zo praktisch mogelijk op. In 2013 schaffen we 8 nieuwe bestelbussen aan met een A-label. Daarnaast hebben we de indeling van het pand zo aangepast dat we minder interne vervoersbewegingen nodig hebben met de heftruck. Alle processtappen staan nu in één lijn. Deze twee maatregelen besparen aanzienlijk op CO2-uitstoot door vervoer en dus op brandstofkosten. Ons afval reduceren we door de houtkrullen naar een collega te brengen. Hij pers ze samen tot briketten, die weer gebruikt kunnen worden om energie op te wekken."

Bouw- en aannemingsbedrijf J.J. de Haas

sponsor

De heer Jacco de Haas: "Door zeer regionaal onze werkzaamheden uit te voeren, bij voorkeur in Maassluis en Maasland worden er weinig kilometers gereden met onze bedrijfsbusjes. Dit beperkt niet alleen de vervoerskosten, maar heeft ook als voordeel dat ons personeel weinig reistijd heeft en het milieu weinig wordt belast."

Bouwbedrijf De Boeck

sponsor
Dirk Hout: “Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in onze branche. Wij werken op verschillende manieren aan het verduurzamen van ons bedrijf. Het dak van ons bedrijf ligt vol met 48 zonnepanelen die samen ongeveer 11.000 kWh schone stroom per jaar opwekken. We hebben alle kantoorverlichting apart geschakeld, zodat het licht uit kan als een werkplek niet wordt gebruikt. We streven naar meer afvalscheiding op onze bouwplaatsen. In offertes geven we informatie over onze activiteiten op het gebied van duurzaamheid en promoten we het gebruik van duurzame materialen. Ook onze medewerkers worden geïnstrueerd op het gebied van energiebesparing en afvalscheiding.

Bouwbedrijf Kreeft

sponsor

Betrokkenheid bij mens en maatschappij is een must voor ieder modern bedrijf!! Bij ons geldt dat niet alleen bij onze interne manier van werken hier aandacht aan besteed wordt, maar zeer zeker ook voor onze betrokkenheid richting de maatschappij.

Bouwbedrijf Rijnberg BV

sponsor
Adri Rijnberg: "Duurzaam Ondernemen is voor ons het duurzaam en levensloopbestendig ontwikkelen van vrijstaande woningen." 

Bouwbedrijf van Leijsen

sponsor
 • Eigen stroomopwekking met zonnepanelen voor eigen gebruik
 • Goede afvalscheidingskanalen
 • Sponsoring in de vorm van zonnepanelen voor VV Dongen. We hebben ze zelf geplaatst op het dak van de kantine. Dit initiatief werd beloond met een bedrag van € 5.000,- vanuit het coöperatief van Rabobank Tilburg en omstreken, waardoor de sportvereniging het aantal panelen kon verdubbelen. Op deze manier bespaart de vereniging op de energiekosten en levert bovendien een bijdrage aan een beter milieu. En dat past weer prima bij de maatschappelijke functie van de vereniging.

Bouwer Bouwer

sponsor
Femke Bouwer, Bouwer Bouwer: “We hebben veel oog voor duurzame oplossingen. Creatieve en decoratieve verlichting, zowel in het theater, bij evenementen of in de buitenruimte is onze corebusiness. Hiervoor gebruiken we waar mogelijk energiezuinige (LED) verlichting en zoeken we continu naar nieuwe technieken en armaturen om theatervoorstellingen, evenementen en lichtkunstwerken zo energiezuinig en duurzaam mogelijk te belichten zonder in te leveren aan kwaliteit.

Twee jaar geleden hebben we het project ‘Groen Theater’ opgezet waarbij theaters werden aangespoord om energiebesparende maatregelen te nemen. In onze eigen bedrijfsruimte hebben we ook energiebesparende maatregelen genomen. We hebben led- en spaarlampen opgehangen en er is een nieuwe HR-ketel geïnstalleerd. We wilden graag een groen dak, maar dat is helaas niet mogelijk. We treffen nu de voorbereidingen voor een zonneboiler en zonnepanelen.”

Bouwmeester Metaal

sponsor
Kirsten Bouwmeester, Lean-green-producing team: "Duurzaam ondernemen is voor ons van A tot Z zo groen mogelijk produceren. "

Breedveld Staal

sponsor
Mevr. Joanne Breedveld: "In 2010 hebben wij deelgenomen aan de cursus Duurzaam Ondernemen in Krimpen aan den IJssel. Naar aanleiding van deze cursus hebben we verschillende energiebesparende maatregelen genomen: we hebben een HR kachel aangeschaft en dakkoepels geplaatst voor natuurlijk licht. Tevens hebben we een hybride auto aangeschaft."

Broeze Nijverdal

sponsor
Dhr. R. Bouwmeester: "Ruim 45% van ons elektriciteitsgebruik wordt veroorzaakt door de aanwezige verlichting in de productieruimtes en kantoren. Deze verlichting brandt het gehele jaar door tijdens productie / kantooruren (ongeacht seizoenen en hoeveelheid werk). Dit is een constante verbruikspost welke ook een groot aandeel heeft in de CO2-uitstoot van het bedrijf. Door de bestaande verlichting om te zetten naar LED verlichting reduceren we CO2 en kosten.  

Broeze heeft 2 productiehallen waarin in totaal 67 gasontladingslampen hangen á 400 Watt per stuk. De gasontladingslampen hebben nu elk een wattage van 400 W, dit zal door het laten plaatsen van LED verlichting worden teruggebracht naar 150 Wat per stuk. Dit is grofweg een besparing van ruim 62%.

Hier komt het verbruik van de verlichting op kantoren nog bij bovenop. In de kantoren wordt nu met name TL verlichting toegepast (ongeveer 5% van het totale elektraverbruik).

De voordelen van het plaatsen van LED verlichting voor Broeze zijn:

 •  In de eerste plaats structureel minder elektriciteitsverbruik door verlichting;
 •  Structurele vermindering van CO2 uitstoot (volgens de leverancier Metallit levert het een besparing van ruim 34 ton CO2 op); 
 •  Meer lichtopbrengst in de productiehallen (uitgewezen door een proefopstelling te maken in de werkplaats met 4 LED armaturen); 
 •  Veiligere werkomgeving door beter zicht op werkstuk / werkvloer; 
 • Tevreden medewerkers.     

Buitendijk dagversgroothandel

sponsor
Buitendijk heeft de koel- en vriescellen gegroepeerd. Lees over de maatregel.

Cok Verkleij: "Buitendijk streeft naar een voortrekkersrol in het ontwikkelen en leveren van gemaksvoeding ‘op maat’ van hoge kwaliteit voor de institutionele en bedrijfsmatige markt. Gebruiksgemak en het bieden van complete oplossingen voor de klant staan voorop. Bij het werk nemen we de hoogste milieu-eisen in acht en letten op plezier (‘rust’) op de werkvloer. Zo maken we een duurzame voortzetting van ons bedrijf mogelijk".

Camping 't Weergors

sponsor

De heer Riedijk, eigenaar: “Voor mij is het vanzelfsprekend dat er een goede afstemming plaats vind tussen ons bedrijf en onze leefomgeving. Ik vind dat ons bedrijf een stuk van de verantwoordelijkheid draagt." 

Frans Riedijk heeft zich bij de laatste (ver-)bouw ingespannen om alle kansen voor duurzaamheid te benutten.  De volgende maatregelen zijn uitgevoerd: puingranulaat in het beton; hergebruik van de oude dakpannen; watervrije urinoirs; vurenhouten balken; FSC-houten kozijnen; energiebesparende verlichting (onder andere LED en sensoren) en het monitoren van het afvalproces tijdens verbouwing.

Camping De Krabbeplaat

sponsor

De heer Van Egmond, Camping De Krabbeplaat: "Wij doen mee met de green key hebben inmiddels zilver en streven naar goud."

"Alle verbouwingen en nieuw bouw gaat op duurzame wijze. Op de bestaande bouw hebben we zonnecollectoren geplaatst voor warm water voorziening en verwarming in 2 gebouwen."


Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

sponsor

Han Kuipers, milieucoördinator van het Centrum Beeldende Kunst in Rotterdam: "Het CBK wil haar milieuschade beperken. Een van onze acties om dat te doen is dat we alle coolers met waterflessen gaan vervangen door coolers aangesloten op het drinkwaternet. (scheelt trouwens ook zo'n €0,15 per bekertje water). Ook vervingen we (hoe kan het ook anders in Rotterdam) al onze gloeilampen door spaarlampen. En om BIM (Bedrijfsinterne Milieuzorg) intern levend te houden hebben we een weblog waarop regelmatig nieuwe (milieu)berichtjes verschijnen."

Chefaro Nederland

sponsor
"Wij hebben een arbo- en milieuzorgsysteem opgezet dat voor 100 % operationeel is"

Chr. Muller Touw

sponsor
De kern van onze interactie met de grotere omgeving is een bewustzijn van onderlinge verbinding en afhankelijkheid. Hier op een duurzame wijze mee omgaan zien we eerder als een vanzelfsprekendheid dan als een bewuste keuze en reikt verder dan alleen de financieel-economische bedrijfsvoering.

Maatregelen:
Als productiebedrijf wordt onze CO2-uitstoot voor circa 60% bepaald door ons energieverbruik. We hebben bewegingsdetectoren in de magazijnen geplaatst. Mede hierdoor is onze CO2-uitstoot in 2013 met 12,5% verlaagd.

Citeq

sponsor
Dhr. van der Graaf: "Mijn motto = SIMPEL EN SOBER"

Climatic

sponsor
Jan Martens en Magda Peters, Climatic: "Climatic is als installatiebedrijf al sterk gericht op Duurzaamheid, het bepaalt al vijftien jaar onze koers. Wij testen zoveel mogelijk nieuwe duurzame technieken in ons eigen pand en kunnen zo onze klanten voorzien van betrouwbare oplossingen om comfortabel te werken en daarbij weinig (fossiele) energie te gebruiken. Maar, echt duurzaam ondernemen is natuurlijk meer dan gebouwinstallaties. Daarom besteden we ook aandacht aan andere duurzame aspecten zoals onze afvalstromen, de werkomstandigheden van het personeel en bijvoorbeeld de milieubelasting van ons vervoer. We hebben in de Milieubarometer gezien dat de CO2-uitstoot van ons wagenpark vele malen groter is dan die van verwarming en verlichting. Nu twee wagens aan vervanging toe zijn, is gekozen voor bedrijfsbussen die geschikt zijn voor biogas. En, omdat gedrag ook een belangrijke invloed heeft op brandstofverbruik gingen de chauffeurs van Climatic allemaal naar de cursus Het Nieuwe Rijden. Ook dat levert een flinke besparing op de brandstofkosten en het is nog veiliger rijden ook."

Conferentiecentrum Bovendonk

sponsor
Duurzaam ondernemen betekent voor ons ook MVO, dat uiteen valt in vier zaken:
 1. Duurzame relatie met gasten en leveranciers, waarbij het streven is om “groene” contracten af te sluiten inzake mobiliteit en afname producten.
 2. Verantwoord omgaan met eigen personeel, waarbij communicatie en ontwikkeling centraal staan.
 3. Duurzame relatie met de omgeving, waarbij het dorp en concreter de buren centraal staan, naast afname van streekproducten en deelname aan activiteiten
 4. Duurzaam investeren, waarbij minder energieverbruik, minder afvalstroom en langere levensduur centraal staan

Cordaad Startmotoren & Dynamo's BV

sponsor
Aad van Eijsden, Cordaad Startmotoren & Dynamo's BV: “Onze kernactiviteiten zijn repareren en recyclen. Dit bespaart op zich al energie. Tijdens onze verhuizing hebben we veel aandacht besteed aan energiebesparing. Zo is de voorgevel opnieuw geïsoleerd, zijn de tussendeuren voorzien van deurdrangers en is de verwarming per ruimte regelbaar. Onze apparatuur staat uit wanneer deze niet gebruikt wordt. Medewerkers wijzen elkaar daar op. Mochten medewerkers na werktijd vergeten apparatuur uit te schakelen, dan schakelen de tijdschakelklokken deze na 18.00 uur automatisch uit."

Dansacademie RI-JO

sponsor

De heer Reichardt: “Ik koppel duurzaam ondernemen sterk aan verborgen kosten. Juist hierin is winst te behalen op alle vlakken van duurzaam ondernemen. Daarom heb ik bewegingsschakelaars voor verlichting toegepast in het pand. Voornamelijk in de toiletgroepen en andere ruimten met korte verblijfsduur. Daarnaast is een besparing van 40% op het gasverbruik gerealiseerd door het vervangen van de oude CV ketel door ketels met de huidige techniek.” 

De Bondt grafimedia communicatie

sponsor
De Bondt grafimedia communicatie hecht grote waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en past structureel milieuaspecten en sociale aspecten toe in alle fasen van haar werkproces.

Op de dag van de Duurzaamheid 11-11-2011 hebben we daarvoor de eerste Barendrechtse Duurzaamheidsprijs ontvangen.

Op onze website leest u wat we allemaal doen!

De Fietsende Tuinman

sponsor
Edwin Buisman: “Met De fietsende tuinman geef ik op ambachtelijke en innovatieve wijze inhoud aan 100% duurzaam tuinonderhoud. Met een speciaal ontworpen tuinfiets (samengesteld uit eerder gebruikte materialen) en compact tuingereedschap beweeg ik me op lokaal niveau actief door het verzorgingsgebied.

Ik gebruik bij mijn werk geen milieubelastende hulpmiddelen zodat er geen vervuiling optreedt; geen benzine, smeermiddelen of onnodig geluidsoverlast. Dat is voor de omgeving wel zo aangenaam. Groenafval geef ik terug aan de natuur of ik zorg ervoor dat mensen het zelf milieubewust afvoeren vanuit speciale tuintassen.

Ik werk samen met lokale hoveniers en kwekerijen om de lokale economie te verrijken."

De Goede Schilders

sponsor

Cees de Goede: “We schaffen nieuwe bedrijfswagens met roetfilters aan. Vervoer kan ook verminderd worden door meer werk in de regio te realiseren. Het bedrijf heeft een onderhoudsstrategie voor de buitenschil van onroerend goed ontwikkeld die de intervalcycli verlengt en daardoor kosten en milieubelasting op lange termijn vermindert. Op de verwarmingen van de werkketen gaan we tijdschakelaars aanbrengen. We onderzoeken of we met een ventilatiesysteem de warme lucht uit de hal kunnen trekken, zodat er minder gekoeld hoeft te worden.”

De Groene Boekhouder

sponsor
Duurzaamheid is niet in strijd met winst. In tegendeel zelfs. Met een slimme en oprechte aanpak kan het je winst vergroten.

De Klerk Waterbouw

sponsor
Lennard van Anrooij: “Afgelopen jaren hebben we een aantal energiebesparende maatregelen doorgevoerd. De klimaatregeling in de serverruimte is energiezuinig, we printen standaard dubbelzijdig, de airco’s op het hoofdkantoor zijn energiezuinig. Naast energiebesparende maatregelen letten we ook bij inkoop op duurzaamheid. We kopen alleen papier in met een milieukeurmerk en passen alleen FSC-hout toe. Naar aanleiding van de cursus Duurzaam ondernemen in Werkendam gaan we extra maatregelen nemen op gebied van, milieu, medewerkers en maatschappij. Onder andere het vervangen van verlichting, onderzoeken van duurzame mobiliteit, het beoordelen van mogelijkheden van hergebruik van materialen in projecten en het vergroten van bewustzijn van de medewerkers.”

De Oliebron

sponsor

Dick Bode: “In ons bedrijf is een ideeënwedstrijd gehouden onder het personeel over het thema energiebesparing. Eerder was al een vergelijkbare prijsvraag over veiligheid georganiseerd. Medewerkers van de vestiging in Zwijndrecht leverden 43 suggesties voor energiebesparing aan. De zustervestiging in Almelo verzamelde 19 ideeën.

 

Achtentwintig ideeën worden uitgevoerd, bijvoorbeeld:

 • het opladen van de accu's van de heftrucks met relatief goedkope nachtstroom;
 • de acculaders, als ze buiten gebruik zijn, uitschakelen i.p.v. stand-by zetten;
 • bepaalde leidingen werden continu verwarmd, dit blijkt niet nodig te zijn;
 • plaatsen van zonnepanelen op het dak van de magazijnen.

We verwachten dat de 28 ideeën samen een besparing op energiekosten van €25.000,- in 5 jaar zullen opleveren.”

Dekker Drukwerken

sponsor
Bram Dekker van Dekker Drukwerken: “Investeren in duurzaamheid en MVO zit ons in het bloed. We waren in Friesland de eerste drukker met een digitale grootformaat pers en computer-to-plate waarmee we direct diverse milieubesparingen konden realiseren. Sensortechnologie regelt niet alleen dat lampen uitgaan in ons pand als er niemand in een ruimte is, maar reguleert ook de klimaatbeheersing. Warmte uit de drukkerij wordt gebruikt voor het verwarmen van de kantoren. De overstap op elektrisch vervoer met de Opel Ampera maakt dat plaatje rond. De auto is ons uithangbord van ons streven om efficiënt, innovatief en duurzaam te ondernemen.”

Dekker Elektro

sponsor
Frank Notenboom, Dekker Elektro: "Duurzaam ondernemen betekent voor ons: energie besparen in de ruimste zin van het woord. Maar ook: aandacht voor people, planet én profit. In ons bedrijf, een technisch dienstverlener, geeft vervoer de grootste milieubelasting. Ik wil daarom een training Het Nieuwe Rijden aanbieden aan mijn medewerkers."

Andere duurzaamheidsmaatregelen van Dekker Elektro:
 • Verlichting vervangen door LED-verlichting
 • De helft van ons energieverbruik wordt opgewekt door zonnepanelen
 • Medewerkers krijgen extra scholing

Delta Glass

sponsor
"Ik vind dat we processen en producten zodanig moeten ontwerpen dat alles weer herbruikbaar is; net zoals de blaadjes die van de bomen vallen en weer in de natuur worden opgenomen. Dus als ondernemer moet je proberen om enkel afval achter te laten waar weer een andere bestemming voor gevonden wordt en dat uiteindelijk weer opgenomen kan worden in de natuur. Dat is natuurlijk niet makkelijk, honderd procent milieuvriendelijk is niet mogelijk. Maar je kan het wél nastreven." aldus plantmanager Mark Bierens

Delta Marina

sponsor
Roel Berghuis, Bedrijfsleider Watersportwinkel: "Duurzaamheid is belangrijk voor Delta Marina. We zijn veel bezig met water en vinden het dan ook belangrijk om dit schoon te houden en er zuinig op te zijn. De ecologie in de omgeving vinden we waardevol. Recreatie houdt bij ons ook in: kunnen genieten van de natuur."

Dierenpark Amersfoort

sponsor

DierenPark Amersfoort heeft duurzaam ondernemen hoog in het vaandel staan. Het DierenPark heeft sinds begin 2007 een Green Team. Deze projectgroep adviseert de directie over de te nemen stappen op het duurzame pad. De afgelopen jaren heeft het park een FSC convenant getekend, is er een inzamelproject gestart voor oude mobiele telefoons en lege cartridges en zijn er wereldwijd natuur- en soortbehoudprojecten gesteund door het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund. Begin 2009 ontving het park de zilveren Green Key; een keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche die serieus en controleerbaar bezig zijn met een beter milieu.

Kijk voor meer informatie op www.dierenparkamersfoort.nl/natuurensoortbehoud.

Direkta

sponsor

Koen Luters:"Direkta adviseert bedrijven en instellingen over het gebruik van papieren handdoekjes. Vaak worden er teveel handdoekjes gebruikt en liggen er ongebruikte handdoekjes in de afvalbak, hetgeen onnodig afval en kosten geeft.

Direkta heeft een alternatieve oplossing voor handdoekpapier. Per doos handdoekjes kan tot 7,40 kilo afval bespaard worden. Dat is circa 63% minder afval, minder grondstofverbruik en minder kosten voor de klant.

Onze slogan is: minder afval, meer rendement."

Dragon Plastics

sponsor
Elisca de Jonge: "Wij proberen, mede in samenwerking met bijvoorbeeld de Hogeschool Zeeland duurzame projecten te starten. Hierbij werken we aan vermindering van het gasverbruik en vermindering van PE afvalmateriaal. Wij letten ook op “kleine” zaken, zoals het inzamelen van batterijen en oud papier. Verder zijn wij gaan werken volgens het one piece flow principe en hebben wij World Class Manufacturing geïntroduceerd. Dit zijn tools om het productieproces te verbeteren."

 

Drukkerij De Bij

sponsor
Norbert van Schie, directeur: "Drukkerij de Bij produceert CO2-neutraal drukwerk. Wij streven naar continue verbetering van verdere reductie van de milieubelasting. De besparingen komen vooral door energiezuinige verlichting, een windmolen op het dak (zonnepanelen in 2012), 100% elektrische auto, 100% inkoop van groene stroom, bio-inkten, duurzaam papier (FSC) en machines die weinig tot geen uitstoot geven van vluchtige stoffen of gebruik maken van chemie. Maatschappelijk dragen we ook ons steentje bij met een stage/participatieplek voor langdurig werklozen en zijn we ambassadeur van Oxfam Novib."

Drukkerij Frouws Ede

sponsor
Duurzaam ondernemen is een morele plicht voor iedere ondernemer.

Door een ver doorgevoerde afvalscheiding hebben we bijna geen bedrijfsafval meer en leveren de afvalstromen bovendien nog wat op. Daarnaast is door het gebruik van Computer-To-Plate technieken de hoeveelheid chemisch afval sterk afgenomen en gebruiken we helemaal geen film meer. IPA-reductie en FSC-certificering zijn de volgende stappen voor ons.

Drukkerij Romer

sponsor
Met de EcoColor vierkleurenpers, waarbij geheel zonder alcohol kan worden gedrukt, heeft Drukkerij Romer het milieu aspect zwaar laten wegen bij de aanschaf van een nieuwe drukpers. Drukkerij Romer werkt alleen met chloorvrije papiersoorten, cadmiumvrije inkten en milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen.

Drukkerij Sanders

sponsor
directeur Kees Sanders: "We maken reeds enkele jaren gebruik van "Computer-To-Plate" waardoor we minder gevaarlijk afval in de vorm van films en fimontwikkelaar produceren. Een andere maatregel om de hoeveelheid afval te verminderen is het gebruik van een vacuümtrekker voor inktpotten. Dit voorkomt dat er een vel op de inkt komt".

Drukkerij Van de Water

sponsor
Edgar Willemse: "Zichtbaar maken milieuprestatie levert besparingen op"
missie en maatregelen Drukkerij Van de Water

Dubbeldam & Groeneweg

sponsor

Theo Boer: “Onze nieuwe, grotere spuitcabine verbruikt minder gas en elektriciteit dan de oude spuitcabine. Voor de opwarming van de cabine wordt gebruik gemaakt van een open-brandersysteem. Dit betekent dat het aangevoerde aardgas wordt verbrand in de verse ventilatielucht. Voordeel hiervan is een forse besparing op energieverbruik en een minimale uitstoot van schadelijke stoffen. Tijdens het drogen van de gespoten onderdelen wordt de warmte van de afgezogen lucht teruggewonnen en hergebruikt. Daarnaast gaat de verlichting uit wanneer er gedroogd wordt en de ventilator pas aan als er begonnen wordt met spuiten.

 

De besparing op energiekosten is zo’n 10% in vergelijking met de oude kleinere spuitcabine. De terugverdientijd komt uit op 10 jaar.”

Dukdalf

sponsor

Kees van Beek, directeur: "Als werkvoorziening van de gemeente Maassluis besteedt Dukdalf als van nature veel aandacht aan de sociale aspecten in het bedrijf. De directie heeft sinds een aantal jaren ook de ambitie om de de milieupoot van Duurzaam Ondernemen in te vullen."

Dukdalf kreeg met de Milieubarometer snel en eenvoudig inzicht in haar milieukosten en milieuprestatie. Dat zorgde dit voor een daling van de kosten.  "Dukdalf produceert voornamelijk kampeermeubelen uit staal en aluminium. Voor ons zijn bijvoorbeeld snijverliezen van belang. Staal en aluminium zijn tegenwoordig dure grondstoffen, waar je zuinig mee om dient te gaan. Met de Milieubarometer zijn de snijverliezen goed te monitoren. En dat levert een vele bewustere omgang op met grondstoffen."

DWA installatie- en energieadvies

sponsor

Vanuit de betrokkenheid met de wereld en de maatschappij waarin we leven, kiest DWA bewust. Dit uit zich in onze missie en inzet voor innovatieve, duurzame projecten. Andere voorbeeld en van onze maatschappelijke (en vakinhoudelijke) betrokkenheid zijn:

 • Energiezuinig kantoor 
  Ons kantoor in Bodegraven, De Thermo-Staete, is zeer energiezuinig. De materialen die zijn gebruikt voor de bouw zijn zo duurzaam en milieubewust mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn: alle hout is FSC-hout, herbruikbare keramische geveltegels, milieuvriendelijke verf, kit- en PUR-soorten. Verwarming en koeling gebeurt met behulp van warmte/koude-opslag en een warmtepomp. Een zonnecollector voorziet de keuken van warm tapwater. Voor overige energiebehoeften wordt er groene stroom gebruikt.
 • Hope University College
  DWA steunt de organisatie Hope Enterprises in Addis Ababa (Ethiopië) met de bouw van het Hope University College. DWA biedt de organisatie naast geld kennis van installatietechniek. Doel van het project is het verhogen van het levenspeil in Ethiopië door het stimuleren van onderwijs en algemene vorming. Het 13.000 m2 eigentijdse complex met een traditioneel Ethiopisch karakter biedt voorlopig ruimte aan 1.500 studenten. 

DynaLinX

sponsor
Franca van Schelt: “DynaLinX BV / VoipLinX is een full-service onderneming op het gebied van ICT en telefonie. We bieden oplossingen om te werken op afstand, waardoor minder kilometers gereisd hoeven te worden. Ook onze eigen bedrijfsvoering is zo duurzaam mogelijk. Uit de Milieubarometer blijkt dat ons gasverbruik zeer laag is, verder besparen we energie door de serverruimte niet verder te koelen dan noodzakelijk, door zuinige apparatuur en door het uitzetten van verlichting in ruimtes waar we niet zijn. We proberen onze eigen mobiliteit zoveel mogelijk te beperken en het noodzakelijk verkeer willen we met aardgas auto’s gaan doen.”

Dzyzzion

sponsor
Jaap de Vries: "Ik draag al jaren bij aan het verduurzamen van bedrijven, door het geven van deskundig advies en door het bij elkaar brengen van duurzame koplopers in Koploperprojecten. Sinds kort doe ik dit vanuit mijn eigen bedrijf DZyzzion. Uiteraard probeer ik zelf ook zo duurzaam mogelijk bezig te zijn". Bijvoorbeeld door: 

Eendrachtbode

sponsor

Wim Heijboer, directeur: "Duurzaam ondernemen is je dagelijks bewust zijn van de noodzaak van scheiding van afvalstoffen, hergebruik van materialen en lichten, computers en printers uit wanneer ze niet gebruikt worden, dus zuinig omspringen met energie.

Een duurzaamheidsactie in ons bedrijf was de aanschaf van zonnepanelen en hergebruik papier voor zowel de kopieermachine als intern gebruik (kladpapier)."

Electric Cars Europe

sponsor

Willem van der Kooi: "Electric Cars Europe is een nieuw opgerichte Nederlandse producent èn importeur van technisch hoogwaardige elektrische auto's. ECE wil met haar producten een drastische vermindering van de CO2-uitstoot realiseren. ECE levert elektrisch aangedreven voertuigen die volledig inzetbaar zijn in het verkeer van alledag en over langere afstanden. Vanzelfsprekend dat wij duurzaam ondernemen onderschrijven."

EMHA techn. bureau / M. HAM

sponsor

Ries Ham: "Door Duurzaam te Ondernemen is het milieuaspect in de bedrijfsvoering veel meer gestroomlijnd"

"Wij onderscheiden ons in de markt als efficiënte en flexibele organisaties met een breed scala aan toonaangevende produkten en diensten, ondermeer op het gebied van epoxy- en polymeer technieken, persluchtinstallaties en leidingsystemen. Voor relaties in diverse industriële sectoren, de maritieme wereld en in de offshore voeren wij in binnen- en buitenland de meest uiteenlopende projecten/leveranties uit. Wij gaan met een open vizier de uitdaging aan om technisch vernieuwende oplossingen aan te dragen voor ons aangeboden problemen.
We bevorderen het welzijn van alle medewerkers door in de bedrijfsvoering voorrang te geven aan veiligheid & milieuregels en/of doelstellingen, boven winstmaximalisatie. We stimuleren medewerkers om zich te ontplooien zowel op organisatorisch als technisch/ inhoudelijk vlak. We streven ernaar werkomstandigheden te creëren waarin iedere werknemer met plezier en veilig zijn werk kan uitvoeren.
Wij streven ernaar bij onze beslissingen kosten, welzijn, veiligheid, gezondheid en milieu gelijkwaardig mee te wegen om zo de winstgevendheid en continuïteit van de bedrijven te waarborgen.
We stellen ons ten doel met bovenstaand en inachtneming van 'waarde en normen' een zo'n goed mogelijke invulling te geven aan het begrip 'maatschappelijk verantwoord ondernemen'."

EMTEK

sponsor
EMTEK is een ambachtelijk familiebedrijf dat maatwerkstoelen produceert. Mimi Lodewijks: “Wij zijn zeer alert op MVO, in de hoop dat dit leidt tot betere resultaten voor zowel ons bedrijf als de samenleving. EMTEK bureaustoelen voldoen aan alle criteria die de overheid heeft opgesteld voor duurzaam inkopen van bureaumeubilair. Wij zien dit echter slechts als een minimale basis voor ons duurzaamheidsbeleid. Wij streven naar het zoveel mogelijk beperken van de belasting van het milieu in de gehele keten van ons product, bijvoorbeeld door gebruik van in Europa gemaakte onderdelen. We monitoren de milieubelasting van onze bedrijfsvoering met de Milieubarometer en zijn gecertificeerd voor ISO 14001.

Een selectie van onze energiebesparingsmaatregelen. Sinds 2011 wordt ongeveer een derde van onze energie opgewekt door 24 zonnepanelen op het dak van ons bedrijf. Aanvullend gebruiken we groene stroom afkomstig van windenergie. Ons pand is voorzien van energiezuinige verlichting en we hebben tochtslabben aangebracht om warmteverlies te voorkomen als de grote deur van de werkplaats opengaat”.

Euro Equipment Nederland

sponsor
Frank Dolk: "Kiezen voor de meest moderne technieken"
missie en maatregelen Euro Equipment Nederland

Evanston Consulting

sponsor
Evanston Consulting is een adviesbureau, voor koplopers, naar duurzamer leefpatronen in Nederland. Die nieuwe leefpatronen zijn passende reacties op onduurzame ontwikkelingen in de samenleving; klimaatverandering, uitputting van grondstoffen, bedreiging van eco-systemen, verslappen van binding in de samenleving én leefwijzen die onze gezondheid ondermijnen.

 

Wij werken voor bedrijven, gemeenten, maatschappelijke organisaties en burgerplatforms. Duurzaam ondernemen is voor ons een praktisch leerproces.Want het vergt 'fris-kijken' en 'dwars-denken' maar ook 'ausdauer'. Gewoon volhouden en 'learn-as-you-go'. De Milieubarometer gebruiken we om te zien waar en hoe we onze 'ecologische voetafdruk' kunnen verkleinen. Hoe ver we zijn ziet u op www.evanstonconsulting.com/index.php/lang-nl/overons/duurzamebedrijfsvoering.

Fa Freek van Os

sponsor

In ons bedrijf loop je - letterlijk - tegen de voorbeelden van duurzaam ondernemen aan. Zo is er bij de uitbreiding van het kantoor een boom behouden; die steekt nu met zijn stam dwars door het kantoor. Andere maatregelen zijn het gebruik van een zelf ontwikkeld planningssyteem om zo kort mogelijke routes te rijden, en afvalscheiding in 14 soorten. Al lang verzamelen wij regenwater in een bassin om daarmee riolen door te spuiten, zodat daarvoor geen leidingwater hoeft te worden gebruikt, en verwarmen wij een gedeelte van onze werkplaats door de warmteafgifte van onze computers te benutten. De producten die wij gebruiken kunnen vrijwel allemaal worden gerecycled. Op onze website hebben we nu ook tips staan hoe onze klanten energie kunnen besparen.

Facilicom

sponsor

Paul Janssen, directeur marketing: "Je moet wel ergens in geloven, anders wordt het niks. Met deze visie heeft Facilicom een geheel nieuw hoofdkantoor laten bouwen dat het energielabel A++ heeft.

 

We hebben in ons hoofdkantoor allerlei energiebesparende maatregelen genomen. Een van de meest zichtbare maatregelen is de plaatsing van twee windmolens op het dak. De windmolens leveren ongeveer 8.000 kWh per jaar, voldoende om drie huishoudens van stroom te voorzien. Een display in de ontvangsthal laat zien hoeveel energie de molens produceren. De windmolens vormen een goede aanvulling op onze energiebesparing door innovatieve facilitaire concepten en gebouwtechnische installaties. Door onze eigen bedrijfvoering constant nieuwe technieken toe te passen kunnen we onze klanten meer mogelijkheden bieden voor een duurzame bedrijfsvoering."

Farfalla Services

sponsor
“Farfalla = business consultancy & auditing. Sustainability, of duurzaamheid, is in alle activiteiten van Farfalla Services geïntegreerd. Ongeacht de dienst die u vraagt, duurzaamheid is in het aanbod opgenomen. Twee recente eigen acties: we hebben een microkrediet gegeven aan vrouwenproject en hebben een deelauto met een andere adviseur, waardoor we samen een auto minder hoeven te kopen.”

Fiore

sponsor
Vanuit een Christelijke overtuiging kijken wij naar de wereld om ons heen. Het rentmeesterschap is voor Fiore heel belangrijk. Daarom maken wij veel werk van "groen". Hieronder een aantal punten die wij in de praktijk brengen in onze bloemisterij:

FIQAS Software

sponsor

Rob Geleijn: “Wij vinden MVO en duurzaamheid belangrijk omdat we willen dat FIQAS een bedrijf is waar je trots op kunt zijn. Als medewerker, maar ook als relatie of als andere betrokkene. Wij houden ervan om eerlijk en met open vizier zaken te doen, met oog en aandacht voor mens en maatschappij. Wij proberen de wereld beter te maken. Niet alleen door een positief bedrijf te zijn waar veel bevlogen mensen zich al jaren thuis voelen, maar ook door onze softwareproducten en –dienstverlening. Enerzijds realiseren we door onze dienstverlening een enorme reductie van papierstromen en anderzijds bieden we systemen waarmee activiteiten rondom gezondheid en sport kunnen worden ondersteund, waarbij bovendien gestreefd wordt naar de vorming van loyale ‘communities’.

Bij onze facturatie- en incassoservices gaan we steeds meer over naar digitale communicatie in plaats van op papier. Met de vele miljoenen facturen en herinneringsbrieven die we per jaar produceren zorgt dat voor een aanzienlijke reductie van de milieubelasting. Ook werken we aan een paperless office, beperking van het energieverbruik in ons pand, het gebruik van energiezuinige bedrijfsauto’s, milieuvriendelijke afvalverwerking (Ecoplan) en recycling van oude hardware. Steeds meer medewerkers komen op de fiets naar de zaak, soms zelfs over afstanden van meer dan 40 km! Ook houden we de gezondheid van onze medewerkers in het oog. Zo bieden we de medewerkers jaarlijks een griepvaccinatie aan, en iets minder vaak, medische keuringen. Er is altijd vers fruit aanwezig in de kantine, en als de ‘R in de maand is’ worden er dagelijks fruitdrankjes (en andere gezonde drankjes) rondgebracht. We bieden een voordelige gang naar de sportschool via een bedrijfsfitness regeling. We steunen vele algemene goede doelen, maar ook sport, onderwijs en lokale evenementen kunnen rekenen op ondersteuning, en dat vaak structureel. Een voorbeeld is de eindejaars-donatie aan goede doelen, waarbij onze medewerkers een aan hun toebedeeld budget mogen verdelen over goede doelen. Al jarenlang wordt een deel van ons bedrijfspand gebruikt als oefenruimte door allerlei lokale bands en formaties”.

Fixet Bouwmarkt Schoemaker

sponsor
Harry Schoemaker, directeur: "Als bouwmarkt leveren we diverse producten waarmee mensen hun woning energiezuiniger kunnen maken. Uiteraard willen we ook zelf duurzaam ondernemen. Toen ik er achter kwam dat ons energieverbruik ’s nachts aan de hoge kant was, heb ik direct tijdschakelklokken geïnstalleerd voor drankautomaten en de buiten- en reclameverlichting. Eenvoudige maatregelen die wij snel terugverdienen."

Flevodruk

sponsor
Adjunct directeur Jos Meinen, Flevodruk: “Voor niets gaat de zon op. Dus waarom niet profiteren van dit natuurverschijnsel? Met de installatie van 76 zonnepanelen zet Flevodruk een stap verder in de duurzame richting. Samen leveren de panelen minimaal 15.000 kWh per jaar op, wat voldoende is om de NexPress, de digitale vijf-kleuren pers, op te laten draaien. Een monitor in de hal van Flevodruk zal laten zien hoeveel energie de zonnepanelen opleveren.”

“Zonnepanelen zijn niet de enige duurzame maatregel die Flevodruk we hebben genomen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen vinden we erg belangrijk. We drukken al ruim negen jaar alcoholvrij. Drie jaar terug zijn we CO2-neutraal vervaardigd papier gaan leveren en nu zijn we aan het kijken of we uit ons papierafval ook verpakkingsmateriaal kunnen maken. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: enerzijds is het mooi dat het afvalpapier een tweede leven krijgt en anderzijds gaan de kosten voor het verpakkingsmateriaal omlaag. We hopen dat mensen onze duurzame visie waarderen en zelf ook bewust worden van hun omgang met het milieu.”

Food4U

sponsor

Eeltsje de Boer: “Food4U produceert margarine. Het gebruik van gas en elektriciteit zijn bij ons de belangrijkste milieuaspecten. Het gasverbruik is het afgelopen jaar al flink terug gebracht. Nu gaan we verder met het verminderen van het elektriciteitsgebruik. De compressoren zijn energievreters, ze gebruiken ongeveer 25 procent van onze elektriciteit. Door lekkages van perslucht op te sporen en het systeem beter in te richten zal ook hier flink bespaard kunnen worden.”

Ford Korpershoek

sponsor

De heer Buijnink, directeur: “Wij besparen op jaarbasis 25% op elektriciteit en 35% op aardgas. Ik heb de TL-verlichting in de showroom laten ombouwen naar energiezuinige T5-verlichting. Hiervoor is subsidie beschikbaar. Ik verdiende de investering in anderhalf jaar terug. Een bijkomend voordeel is dat de T5-verlichting vier maal langer meegaat, waardoor minder onderhoud nodig is. Op basis van dit positieve resultaat is ook de verlichting van de werkplaats omgebouwd. De werkdruk van de compressor is verlaagd van 8,5 naar 7,5 bar. Bij deze druk werkt de apparatuur nog goed, terwijl fors minder energie nodig is. De aardgasbesparing komt van twee kanten. De verhuurder heeft de bovenramen vervangen door dubbel glas en het hele weekend staat de kachel helemaal uit (behalve met strenge vorst). Dit bespaart me een derde ten opzichte van de kachel lager zetten in het weekend.”

Gamko

sponsor
Danielle Korving: "Gamko heeft deelgenomen aan de cursus “Zin in Duurzaam” in Etten-Leur. De praktische tips uit deze cursus konden we direct inzetten in ons ISO-14001 traject. Zo gebruiken we de Milieubarometer om onze milieuprestaties te meten. Vanaf hier zijn we verder gaan inzoomen op onze processen. Met tools als een mobiliteitsscan (vervoer) en energiescan (energieverbruik) stellen we een verbeterplan op. Daar gaan we de medewerkers in betrekken, bijvoorbeeld middels periodieke toolboxen waarin we naast veilig werken ook milieuzaken behandelen.

Gamko wil echter niet alleen een groene werkwijze, maar ook groene producten. In ons overleg met leveranciers krijgt duurzaamheid steeds meer aandacht. En door een bezoek aan het bedrijf dat de afgedankte koelingen van onze klanten verwerkt, kunnen we al bij het ontwerpen rekening houden met de eindfase. Ook aan de milieu-impact in de gebruiksfase hebben we gedacht. De meeste energie zit namelijk in het gebruik van een koelkast en niet in de productie ervan. Daarom introduceren we nu groene koelingen, die aanzienlijk minder energie verbruiken, en geven we klanten informatie voor nog meer energiebesparing. Zo werken wij eraan om de milieubelasting stapsgewijs terug te dringen in alle onderdelen van onze bedrijfsvoering."

GEA Goedhart

sponsor

Jack van Loon, KAM-coördinator: "Koeling is een grote energiegebruiker. Daarnaast is er het directe milieueffect van chemische koudemiddelen, gassen die van invloed zijn op atmosferische omstandigheden, zoals ‘global warming’. Er zijn ondernemers met maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel, zoals GEA Goedhart, veel aan gelegen het effect van koudetechnologie op onze leefomgeving zo vriendelijk mogelijk te houden. Duurzaamheid staat voorop. Goedhart investeert voortdurend in energie-efficiëntie, zowel in de producten als in de bedrijfsomgeving. Op alle fronten wordt continu de vraag gesteld of het (nog) zuiniger kan. Afval wordt beschouwd als restproduct en als zodanig teruggebracht in het productieproces.

 

Kwaliteit = Kaizen

Goedhart omarmt het Japanse verbeteringsprincipe van Kaizen. Door met respect voor de eigen mensen continu te werken aan productiviteitverbetering in een arbeidsvriendelijke omgeving neemt de kwaliteit op de werkvloer toe, groeit de teamgeest, wordt verspilling teruggedrongen en handling gestandaardiseerd. Goedhart heeft een fulltime KAM-coördinator en een eigen Kaizen-manager in dienst. De totale kwaliteitszorg, gecombineerd met aandacht voor arbo en milieu, heeft tot een grote efficiëntieslag geleid: meer productie met hetzelfde aantal mensen op minder oppervlakte bij gelijk gebleven energieverbruik. De meerwaarde van dit kwaliteitsbewustzijn, namelijk verhoogde arbeidsmoraal en gestegen rendement, heeft Goedhart doen evolueren van een ambachtelijk metaalbedrijf tot een moderne en duurzame industrie."

Gebroeders Peters

sponsor

"Scheiden van papier en folie scheelt ons 35% in afvalkosten!"

Gebroeders Stolk

sponsor
Om milieuvriendelijk, duurzaam en maatschappelijk verantwoord te telen, worden diverse activiteiten ontplooid:
 • Hergebruik van gietwater dat aan de planten wordt gegeven;
 • Insectengaas in de luchtramen van de kassen om schadelijke insecten te weren;
 • Gebruik van zoveel mogelijk natuurlijke vijanden (roofmijt tegen trips, sluipwespen tegen luis);
 • De kas wordt verwarmd met restwarmte uit de elektriciteitscentrale van Rotterdam.
"Meerdere certificaten (onder andere MPS-GAP (Good Agriculture Practice) en MPS-SQ (Socially Qualified)) laten zien dat wij actief met maatschappelijk verantwoord ondernemen aan de slag zijn."

Geuze Metaalconserveren

sponsor

Dhr. Geuze, directeur: "Ons motto is: Van wieg naar oneindig. Wij streven er naar nieuwe producten van een optimaal verfsysteem te voorzien die de levensduur verlengd. Oude producten willen we door revisie en coaten opnieuw hergebruiken.

In ons productieproces voeren we hetzelfde beleid, door:

 • Plaatsen van een lichtkoepel --> geen elektra nodig voor verlichting in de dagproductie
 • Gebruik recyclebaar straalmiddel --> lange standtijd, weinig afval
 • Elektrostatisch spuiten --> minder materiaal verbruik, minder afval
 • Hergebruik verpakkingsmateriaal --> Hergebruik van (afval)karton van buurbedrijf. In samenwerking met een vijftal bedrijven op industrieterrein Sint Maartensdijk loopt een project om elkaars afval en rest energie te hergebruiken. Deze samenwerking heeft al geresulteerd in het hergebruik van kartonafval. Katjang Pedis levert ons karton (afval) aan dat wij gebruiken als verpakkingsmateriaal (grondstof)."

GJM Bouwadviseurs

sponsor
Jack van der Horst: “Duurzaamheid is een belangrijk en actueel thema in de bouw. Ook in onze eigen organisatie werken we aan energiebesparing. Zo hebben we de verlichting in onze tekenkamers vervangen door energiezuinige hoogfrequente TL-verlichting. We voorzien de elektrische screens voor de ramen van de zuidgevel van lichtmeetcellen zodat in de zomermaanden het kantoor minder opwarmt en we kunnen besparen op airco. Het energieneutraal maken van onze organisatie door het plaatsen van zonnepanelen op het dak staat op ons actieplan die wij maakte tijdens de cursus Duurzaam Ondernemen in Bergen op Zoom.

Groenbestel

sponsor
 Groenbestel.nl is een onderneming die al jaren lang passie en vaktechniek combineert met oog en zorg voor natuur en mensen. Wij verkopen en ontwikkelen diverse producten die goed zijn voor het milieu, zoals gevelbegroeiïng, LED verlichting en apparatuur om water van algen en waterpokken te ontdoen. Die laatste techniek is mogelijk in de toekomst ook bruikbaar voor boten, die daardoor minder brandstof gebruiken en geen anti-fouling meer nodig hebben. Een mooi neveneffect van onze innovatie.

Ook intern letten we op onze duurzaamheid. We sturen bijvoorbeeld onze inkooporders digitaal i.p.v. op papier, stimuleren onze vertegenwoordigers om doelgericht potentiële klanten te bezoeken i.p.v. “langs alle deuren” te gaan en laten tegenwoordig onze producten uit China met de trein komen i.p.v. de boot.”

GrovisCo

sponsor

Dhr. Cornelissen, lokatie manager: "Wij zijn in november 2006 gestart met tarbotkweek in een recirculatie systeem. Recirculatie wil zeggen dat het kweekwater meerdere keren rondgepompt wordt, hierdoor word het waterverbruik tot een minimum beperkt en ontstaat een duurzame manier van kweken.

Om het leefmilieu van onze vis zo goed mogelijk te bewaken zuiveren we recirculatiewater met biologische filters, en het te lozen water met planten en wieren in plaats van met chemicaliën.

Daarnaast hebben we HR-pompen geïnstalleerd die minder energie verbruiken en word er gebruik gemaakt van warmtepompen en aardwarmte om te verwarmen cq te koelen."

Heerema Zwijndrecht

sponsor

Bart Pluijmers, Maintenance Manager: “Bij het vervangen van de eerste 75 van in totaal 120 verouderde lasapparaten hebben wij gekozen voor apparatuur die 25% minder energie gebruikt. De aanschafprijs was wel iets hoger, maar dit verdienen we snel terug door lagere verbruikskosten”.

Helma Wiersma ontwerper / beeldend kunstenaar

sponsor
Helma Wiersma, beeldend kunstenares: "Via mijn werk probeer ik mensen stil te laten staan bij de schoonheid van de aarde waarop wij leven. Ik hoop dat men daardoor met meer respect omgaat met haar. Daarnaast zorg ik dat mijn werk klimaatneutraal is door bijv. mijn reiskilometers te compenseren. Tevens herbruik ik zoveel mogelijk materialen."

Hercules

sponsor

Sieberen de Vries, SHE manager: “In onze fabriek maken wij hulpstoffen voor de industrie die zijn opgelost in water. Het is ons gelukt om in Kymene, een hulpstof voor de papierindustrie, het droge stof gehalte te verhogen van 13% naar 21,5%. Dit betekent dat we minder water hoeven te vervoeren. Op jaarbasis rijden hierdoor tientallen tankwagens minder naar onze klanten. In 2007 spaarden we hiermee 60 transporten en de bijbehorende CO2-uitstoot en kosten uit.”

Hermsen Installatietechniek

sponsor

Het leveren, installeren en onderhouden van duurzame installaties, zodat de klant verzekert is van kwaliteit en veiligheid. Daarnaast hebben we binnen de organisatie verschillende energiebesparingsmaatregelen toegepast.

Holland Diesel Maassluis

sponsor

De heer Martens, directeur: “Wij hebben het hart op de goede plaats voor duurzaam ondernemen. Ons product heeft te maken met energie, kracht en emissies. Scheepvaart heeft nog een forse milieubelasting. Dus het is belangrijk om aan duurzaamheid te werken. Wij besparen veel energie doordat de besparingskansen bij de verhuizing naar het huidige pand zijn verzilverd. Overbodige radiatoren zijn weggehaald en één grote CV-ketel vervangt drie aparte ketels. In de kantoren is dubbel glas aangebracht. Onze stoomcleaner is voorzien van een Hoog Rendement ketel. Aan het plafond van de werkplaats zijn ventilatoren aangebracht om de opstijgende warme lucht naar de werkvloer te brengen. In de magazijnen en toiletten zitten sensoren waardoor het licht alleen brandt als er iemand aanwezig is. Dit alles heeft geresulteerd in een lagere energierekening terwijl ons huidige pand groter is dan het oude. Wij hebben plannen om nog meer te besparen door de oude TL-verlichting met starters te vervangen en het brandstofverbruik van onze voertuigen te monitoren en met chauffeurs te bespreken.

Ook zijn we bezig met innovatieve projecten op het gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld de ontwikkeling van toevoeging voor brandstof die zorgt voor minder brandstofverbruik, minder emissie en minder bacteriegroei.”

Holland Duurzaam Groep

sponsor

Henk Manden: "Onze doelstelling is om onze klanten te helpen met het verminderen van het energie verbruik, het opwekken van energie en het terugdringen van CO2 uitstoot. Hoe we dat doen? Door een goed en breed advies, installatie, service en garantie te geven aan onze klanten."

Ook binnen onze eigen organisatie werken we aan zo min mogelijk CO2.

 • Zonnepanelen. Om onze eigen stroom op te wekken, maar ook om systemen en opstellingen te testen.
 • Elektrische auto’s. Bij ons bedrijfspand hebben we onze eigen oplaadpunten.
 • Zuinige verwarming. Het eerste jaar in ons nieuwe bedrijfspand hebben we gebruik gemaakt van een zonneboiler met warmtepomp. Die oplossing voldeed onvoldoende. Daarna gebruiken we een houtkachel die we kunnen stoken met resthout (o.a. pallets).
 • Led-verlichting en zo vele mogelijk beweging- en daglichtsensoren.
 • Al het afval wordt gescheiden en recycled.

Hollandridderkerk

sponsor

Marten Veenstra, directeur: "Het wijzigen van onze haal- en brengservices geresulteerd in een besparing van ruim 16.000 kilometer per jaar. Door extra kosten in rekening te brengen voor sneltransporten daalde de vraag hiernaar spontaan. Ook het brandstofverbruik krijgt aandacht. Alle zakelijke rijders en koeriers hebben een cursus 'Het Nieuwe Rijden' gevolgd.

Een zuinige rijstijl bespaart gemiddeld 10% brandstof en leidt tot minder schades. Het brandstofgebruik van de koerierwagens wordt geregistreerd en opgehangen op het prikbord. dit stimuleert een competitie om zo zuinig mogelijk te rijden. Samen leveren deze maatregelen een besparing op van enkele duizenden euro's per jaar."

missie en maatregelen Hollandridderkerk

Hollandse Bandenmarkt Internationaal

sponsor

Dhr. Leen van 't Hof: "Maatschappelijk verantwoord ondernemen is vooral een bewustwordingsproces. De Milieubarometer is een goed instrument gebleken om deze doelstelling te bereiken. Door er goed mee te werken, kregen we een beter inzicht in de milieubelasting van ons bedrijf en de te betalen milieukosten. Bovendien lopen hierdoor de contacten met de overheid makkelijker."

Holonite

sponsor

Bert Vink, KAM manager:"Holonite streeft een leidende positie na als gespecialiseerde toeleverancier in de bouw en als belangrijke informatieverschaffer voor beslissers in het bouwproces. Voorwaarden voor het slagen van deze missie is een goed rendement en een gezond werkklimaat dat personeel en directie uitnodigt tot optimale prestaties. Een gezond werkklimaat betekent voor Holonite ook investeren in Arbozaken en op Milieugebied."  

Homechill glasfolie

sponsor

Paul Heidelberg: "Homechill glasfolie is een onafhankelijk advies- en montagebedrijf van functionele en decoratieve (glas-)folies. Ons product draagt al bij aan reductie van energiekosten en CO2-uitstoot. Daarnaast ondernemen we als organisatie duurzaam door alle projecten die vallen binnen een straal van 75 km, uit te voeren met behulp van milieuvriendelijke auto's. We gebruiken milieuvriendelijke vloeistof (emzymen) voor verwerking van onze glasfolie en de meeste van onze gereedschappen zijn biologisch afbreekbaar en/of recyclebaar."

Hoogenboom van Gink

sponsor
Kor Hello: “Hoogenboom Van Gink levert telefonie en IT “cloud” oplossingen die in groene datacenters worden gehosted. Dit maakt plaats en tijd onafhankelijk werken mogelijk, wat minder mobiliteit tot gevolg heeft. Als de klant toch voor eigen hardware kiest, dan adviseren wij hardware met een laag energieverbruik. Wij brengen dit principe ook zelf in de praktijk: we werken deels vanuit huis en werken flexibel waardoor we bijvoorbeeld buiten de spits kunnen reizen. Ook in ons bedrijfspand voeren we duurzame maatregelen uit. Zo is de verlichting op aanwezigheidsdetectie geschakeld, gebruiken we groene stroom, zamelen we diverse afvalstromen gescheiden in en hebben we cradle to cradle kantoorpapier.”

Hotel Restaurant De Drie Gevels

sponsor
Tera van Holland: "Duurzaam ondernemen is beter voor mens en natuur, dus ook voor mijn gasten."

Houtekamer & Van Kleef

sponsor
Nelie Houtekamer: "Onze projecten gaan vaak over duurzaamheid. Wij wekken onze eigen stroom op met zonne-energie en reizen zoveel mogelijk met openbaar vervoer en fiets. In ons kantoor drinken wij uitsluitend biologische koffie en thee."

Hugo Lens Optiek

sponsor
Hugo Lens, eigenaar: “Een groot deel van de verlichting in onze winkel is al LED-verlichting. We gaan de ruiten vervangen door HR++-glas en we denken serieus na over zonnepanelen op het dak. Duurzaam ondernemen is voor ons meer dan alleen milieu. Bij de heropening van de winkel in 2009 zamelden we € 1.500 in voor Dark & Light Blind Care (tegenwoordig Light for the World). Deze stichting zet zich in voor blinden en slechtzienden in Azië en Afrika. We sponsoren diverse sportverenigingen en zijn zelf ook actief bij sportverenigingen. Ik ben zelf bestuurslid bij het Ondernemers Platform Westvoorne.”

Interpak

sponsor
Dhr. Asselbergs, bedrijfsleider: "Voor mij is duurzaamheid alles wat te maken heeft met goede bedrijfsvoering en een goede continuïteit. Je moet op een verantwoorde manier omgaan met het bedrijf. Processen bedenken waar alles beter van wordt, daar draait het om." Voor Asselbergs is duurzame bedrijfsvoering niet moeilijk. "Ik ben nu eenmaal opgevoed met ‘papier in de papiercontainer en glas in de glasbak’. Voor mij is het scheiden van afval iets heel normaals, maar dat is blijkbaar nog niet overal zo."

Itho

sponsor

"Ons doel is Nederland rijp maken voor duurzaam bouwen."

Itho ontving de VSK Award 2008 voor het vraaggestuurde woningventilatiesysteem ‘de Itho DemandFlow’. De jury hierover: “Een energiezuinige oplossing die tevens energetisch vriendelijk is en zeer goed ventileert. Het systeem past zich daarbij uitstekend aan naar de wensen van de mens”. bron: iNSnet

Jan Booster Lederwaren

sponsor

Cor Booster: "Duurzaam ondernemen is bewust bezig zijn om proberen goed te maken waar anderen reeds te ver mee zijn gegaan".

"Ons familiebedrijf houdt het vakmanschap van schoenmaker nog zo lang mogelijk in ere. We hebben de dalende behoefte aan de reparatie van schoenen het hoofd geboden door onze dienstverlening uit te breiden met sleutels maken en verkoop van lederwaren. Met dit multifunctionele bedrijf zetten wij het nuttige werk van onze opa, hergebruik van schoenen, voort. Klanten zijn voor sleutels en lederwaren bij ons op het goede adres omdat we technische ontwikkelingen en trends op de voet volgen. Zo combineren we in ons bedrijf de traditie met de dynamiek van de moderne tijd. We werken op een prettige manier samen met een hechte groep medewerkers en vinden aandacht voor milieuzaken in de bedrijfsvoering vanzelfsprekend."

Jansen Tholen

sponsor

Kees Jansen, directeur: "Duurzaamheid is onderdeel van onze missie. Zowel in ons eigen proces als in samenwerking met onze klanten. We hebben de laatste jaren veel energie bespaard door toepassen van frequentieregelaars op elektromotoren en LED-verlichting. Ook in grondstofbesparing hebben we grote stappen gezet. Door een zelf ontwikkelde machine gebruiken we koel- en snijvloeistof langer. Kortom, in onze bedrijfsvoering gaat zo min mogelijk energie en grondstof verloren!"


Jumbo Bruins

sponsor

Robbert-Jan Bruins, eigenaar: "In 2009 is onze supermarkt flink uitgebreid en verbouwd en daardoor bespaar ik nu veel energie. Ik heb hierbij de ervaringen van andere supermarkten gebruikt. Overal in de winkel en op kantoor hangen nu energiezuinige hoog frequente TL-armaturen. De reclameverlichting is met LEDs en gaat een uur na sluitingstijd automatisch uit.

Ook de koelinstallatie is vervangen en daardoor veel zuiniger geworden; onder andere door het elektronische expansieventiel en een frequentieregeling. De restwarmte van de koeling wordt nu hergebruikt om het magazijn te verwarmen."

Kaasboerderij Schellach

sponsor
Els Mesu: "Wij hebben vele kringlopen op het bedrijf, die we graag met onze klanten delen. Dat proberen wij via onze website ook beter te communiceren."

Katjang Pedis

sponsor
"Natuurlijk werkt Katjang-Pedis aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het onderwerp is echt een mediahype geworden. Mijns inziens zijn veel bedrijven er niet oprecht mee bezig. Zij zien het als een mooie marketingstunt, een manier om klanten te trekken. Dat willen wij niet. Maatschappelijk verantwoord ondernemen doe ik in eerste instantie voor mijn eigen gemoedsrust. Ik wil me niet slecht, schuldig voelen over wat ik doe. Ik kan rustig slapen." aldus eigenaar Gerard Polderman.

Koninklijke aannemingsmaatschappij Van Waning

sponsor
Adriaan Hartman: "Met het afvalplan zijn de kosten van afval daadwerkelijk in de hand te houden". Bekijk de maatregel 'Afvalplan voor bouwprojecten'.

Koninklijke Prins & Dingemanse

sponsor
Prins & Dingemanse is een kwaliteitsbedrijf dat ver vooruitdenkt om ook in de toekomst mosselen duurzaam te kunnen leveren. Wij willen het waterverbruik voor het spoelen en behandelen van zeevruchten met 25% terugdringen ten opzichte van het jaar 2000. Daarnaast wordt er een inventarisatie gemaakt van maatregelen die verder nog uitgevoerd kunnen worden.

Kraanbedrijf Nederhoff

sponsor
Ron Nederhoff, Kraanbedrijf Nederhoff: "Duurzaam ondernemen doen wij al vele jaren, maar door kritisch naar het energieverbruik te kijken kom je toch voor verrassingen te staan.

In onze werkplaats in Gouda en het kantoor in Vianen hebben we de verwarmingsketels vervangen door zuinigere ketels.

Ook hebben wij sinds 2011 een samenwerkingsverband met nog vijf kraanverhuurders in Nederland om een landelijk denkend netwerk te creëren, genaamd Kraanverhuur Nederland. Binnen straal van 45 km vanaf een werk is er een vestiging van één van de deelnemers. Door deze samenwerking maken de kranen veel minder kilometers en is er dus minder uitstoot van CO2."

Kragtwijk Catering

sponsor

Martijn Kragtwijk: "Goed en gezond eten. Wat voor ons voorop staat, is dat al onze klanten echt genieten van wat we leveren. Om echt te kunnen genieten moeten de ingrediënten vers zijn, uit de volle grond komen, zongerijpt en zo puur mogelijk.

Mensen worden zich steeds meer bewust van het belang daarvan. Wij werken met eerlijke producten en met leveranciers die weten waar ze het over hebben. Die samenwerking verloopt op zeer persoonlijke basis, zodat wij letterlijk en figuurlijk weten wat voor vlees wij in de kuip hebben. Wij houden dan ook rekening met het dierenwelzijn, serveren alleen verantwoorde vis en werken uitsluitend met natuurlijke ingrediënten

Krans Handels- en Verhuurbedrijf

sponsor
Martin Krans, Krans BV: “Files en milieuverontreiniging zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bij een lange stoet stilstaand en langzaam rijdend verkeer is de CO2-uitstoot niet van de lucht. We hebben een mobiele wegafzetting bedacht voor de nacht waarmee de filevorming bij onder meer onderhoudswerkzaamheden beperkt kan worden. Hierna wilden we ook aan de slag met reductie van onze eigen CO2-uitstoot. Tijdens een training van Stichting Stimular hebben we de CO2-footprint van ons bedrijf opgesteld en een plan gemaakt om in 2016 de uitstoot met 10% terug te dringen. Dit doel gaan we bereiken door bij vervanging van het wagenpark te letten op het brandstofverbruik. Nieuwe bestelbussen rijden 1 op 9 tegenover 1 op 5 van de huidige bestelbussen.”

Krijger Molenaars

sponsor

Hans Karel Krijger, directeur: "Sinds 1999 werken we structureel aan milieuzorg. In dat jaar deden we mee aan een energie- en afvalpreventieproject. Een aantal van de voorgestelde maatregelen hebben we meteen uitgevoerd. Echter, er waren ook maatregelen die op dat moment niet praktisch en/of financieel haalbaar waren. Toen ik onlangs het rapport bekeek, viel me op dat we inmiddels alle maatregelen uitgevoerd hebben! Preventie en duurzaam ondernemen is dus vast onderdeel bij het maken van onze bedrijfsbeslissingen geworden. Verder werkt ons bedrijf al sinds 2002 met de Milieubarometer. Krijger Molenaars is één van de eerste 15 Milieubarometer-gebruikers in Zeeland."

Krinkels

sponsor
Robin Castelijn, Krinkels: "Krinkels voelt zich maatschappelijk verplicht om duurzaam te ondernemen. De grondstoffen worden steeds schaarser en voor ons ligt daar de taak om duurzame oplossingen te vinden. Inmiddels zijn CO2- en energie reducerende maatregelen geïntegreerd in onze bedrijfsvoering. Wilt u weten hoe? Bekijk dan onze website."

KWx

sponsor
Peter Mourik: "KWx handelt volgens de principes van People, Planet, Profit en tracht het gebruik van energie en verpakkingsmateriaal te verminderen om zo bij te dragen aan een beter milieu."

Lans Zeeland

sponsor

M. Tolhoek-Brandes, Directie assistente: "Lans Zeeland heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel staan. Voor ons als glastuinbedrijf is innovatie en communicatie heel belangrijk. Zo hebben wij nu de OptimaKas waarmee de energieleverende kas heel dichtbij komt. Een volgende innovatie is mogelijk dubbel grondgebruik in de kas waar wij nu onderzoek naar uitvoeren."

sponsor

Leo Vos: “LéVos verzorgt de reiniging van (huisvuil)containers. Wij bedienen zowel de particuliere als de zakelijke markt. Voor het schoonmaken van de containers gebruiken wij een biologisch afbreekbaar, ph-neutraal reinigingsmiddel op basis van Citronella-olie.”

“Wij gooien niets over de balk. We zijn dus ook zuinig met energie. Zo doen we de verlichting consequent uit bij het verlaten van een ruimte, of zelfs helemaal niet aan wanneer er voldoende daglicht is. Daarnaast controleren we regelmatig de bandenspanning van de vrachtwagens. Een vrachtwagen verbruikt immers minder brandstof wanneer de banden op de juiste spanning zijn. We hergebruiken zelfs papier dat aan maar één kant bedrukt is als kladpapier”.

Logis Hotel Het Witte Paard

sponsor
Marc Hazelaar, Logis Hotel Het Witte Paard: "Logis Hotel Het Witte Paard in Etten-Leur heeft ervoor gekozen om mee te doen aan de cursus duurzaam ondernemen gegeven door de Stichting Stimular en heeft hiervoor zijn certificaat behaald. Dat is een van de manieren om onze duurzaamheid zichtbaar te maken. Maar, ook zonder dat certificaat is duurzaamheid steeds belangrijker geworden voor de horeca in het algemeen en ons hotel in het bijzonder. Daarbij beperkt het hotel zich niet tot het overschakelen op LED-verlichting en sensoren op de kranen, maar kiezen we bijvoorbeeld ook voor ecologische schoonmaakmiddelen en meer lokale leveranciers van eten en drinken. Zo komt de melk van zorgboerderij de Beukenhof en betrekken we biologisch rundvlees van “Hoeve Het Laag”. En ook ons tafellinnen en beddengoed zijn we op duurzaamheid aan het beoordelen. Als duurzaamheid eenmaal in de bedrijfsvoering is verankerd kom je duurzaamheidskansen vanzelf tegen in alle facetten van onze bedrijfsvoering."

M-tech

sponsor
Frank Heijmans, mede-directeur: “In augustus 2007 zijn wij verhuisd naar een nieuw bedrijfspand. Dit pand is veel beter geïsoleerd dan onze oude locatie. Onze verwarming is ingesteld op een minimumtemperatuur van 5 graden, maar zelfs in de afgelopen strenge winter was het niet nodig om ’s nachts te verwarmen. De bedrijfsruimte is verdeeld in vier segmenten waarvan we de verwarming apart kunnen instellen. Daardoor kunnen we de ruimten met opslag en machines minder verwarmen dan de ruimten waar gewerkt wordt. Onze kantine zit aan de zonkant waardoor we deze nauwelijks hoeven verwarmen. Onze energierekening is licht gestegen ten opzichte van het vorige pand, omdat met name het kantoorgedeelte veel groter is. Naast energie- en kostenbesparing, levert het nieuwe pand extra comfort op voor de medewerkers”.

M. de Koning Autobedrijven

sponsor
Jan Willem Mauritz van M. de Koning Autobedrijven B.V. is naar aanleiding van de cursus Duurzaam Ondernemen in Krimpen aan den IJssel aan de slag gegaan met Duurzaam Ondernemen. “Volgens ons kan iedereen beter worden van duurzaamheid. Want naast de zorg voor onze medewerkers en onze omgeving vinden we het ook onze verantwoordelijkheid voor onze klanten te zorgen door o.a. onze mobiliteitskennis en -ervaring met onze klanten te delen. Dit doen wij vanuit onze kernwaarde dat we betrokken zijn naar onze klanten, personeel en omgeving. Dat is hoe wij duurzaam ondernemen”.

M. Visser Elektrotechniek

sponsor
Maarten Visser, M. Visser Elektrotechniek: “Ik merk bij klanten dat er steeds meer vraag is naar energiezuinige installaties, bijvoorbeeld voor verlichting. Ik verkoop zelfs geen conventionele TL meer, maar alleen Hoogfrequente TL (HF-TL). Dit passen we in ons eigen pand ook toe.”

“Naar aanleiding van de CO2-scan van Stimular hebben we nog extra maatregelen genomen. De verwarmingsinstallatie is opnieuw ingeregeld. Hierdoor wordt de warmte beter door het pand verdeeld en besparen we op de energierekening. Ook de verlichting hebben we verder verbeterd. In alle kantoorruimtes is deze nu voorzien van aanwezigheidssensoren, zodat het nooit onnodig aan blijft staan. Binnenkort vervangen we de laatste conventionele TL’s in het magazijn door hoogfrequente lampen.”

Maastank International

sponsor

Helmut Hendriks, Maastank International: "Maastank International biedt duurzaam competitieve dienstverlening op het gebied van op- en overslag van plantaardige en dierlijke oliën en vetten alsmede oleochemie. Hierbij rekening houdend met het welzijn van de medewerkers en de directe omgeving."

Maatschap Hage - Minheere

sponsor

Lies Hage: "Met samenwerking is het meest te bereiken voor Duurzaamheid. Leren van elkaar en lenen van elkaar (landbouwmachines). In de toekomst hoop ik met behulp van de weervoorspellingstechnologie nog meer energie te besparen."

MAERSK

sponsor

Erik Smit, Human Resource consultant: "In verband met gebrek aan parkeerplaatsen op onze nieuwe locatie hebben wij een nieuwe vervoerregeling opgesteld. Deze bestaat uit een nieuwe parkeerregeling, volledige reisvergoeding voor openbaar vervoer van deur tot deur, beperkte kilometervergoeding bij gebruik van de auto, ‘cash-optie' voor leaserijders, fietsenplan en het flexibiliseren van de werktijden. De cash-optie geeft medewerkers de vrijheid om flexibel gebruik te maken van OV, fiets en auto. In samenwerking met VCCR kunnen medewerkers via een website informatie vinden over onze vervoer- en parkeerregeling, een persoonlijk reisadvies opvragen, OV-abonnementen of een fiets bestellen en zich inschrijven voor carpoolen. De medewerkers zijn tevreden over onze aanpak."

Manege Alblasserdam

sponsor
MVO is in de paardenhouderij nog niet ontwikkeld. De KNHS en FNRS doen wel iets op het gebied van veiligheid en management.
Geïnspireerd door een cursus MVO in Alblasserdam gaan we prioriteit geven aan energiebesparing. We willen de eigenaren van de paarden bewust maken van het energieverbruik van de manege en dat zij dit met ons kunnen verminderen.

sponsor
Bianca Hofland, Marcelis Dékavé: "Naast regulier drukwerk houden wij ons bezig met drukwerk op milieuverantwoorde wijze. Wij tonen onze klant graag de voordelen van FSC-drukwerk ten opzichte van regulier drukwerk. Beter voor het milieu, maar niet altijd duurder."

Markus Makelaardij

sponsor
Edwin Markus, Markus Makelaardij: "Als park en centrummanager van diverse bedrijventerreinen en winkelcentra beogen wij het verduurzamen van deze gebieden als mede de werkzaamheden/bedrijfsvoering van de ondernemers aldaar."

Meldpunt Capelle

sponsor
José Grandia, Meldpunt Capelle: “De vrijwilligers en medewerkers gaan bewust om met energie. Verlichting en andere apparatuur is uit wanneer een ruimte niet in gebruik is. De CO2-scan van Stimular gaf ons nieuwe ideeën om nog bewuster met energie om te gaan. Naast technische maatregelen zoals het vervangen van de verlichting en het instellen van het kopieerapparaat op dubbelzijdig, nemen we vooral gedragsmaatregelen. Zo schakelen de medewerkers de verwarming nu uit één uur voordat zij weggaan. Ook worden de deuren beter dichtgehouden om toch te voorkomen.”

 “Het rapport van Stimular is door het bestuur opgepakt. Hierdoor wordt er ook bij toekomstige beslissingen rekening gehouden met energiebesparing.”

Mercuur Smart Logistics

sponsor
Peter Simmer, Mercuur Smart Logistics: “We hebben samen met vier collega-bedrijven een samenwerkingsverband gerealiseerd: Greenport Logistics. Hiermee proberen we te voorkomen dat wagens leeg terug moeten rijden. In 2011 hebben we het aantal lege kilometers hierdoor met 45% teruggebracht. Op sierteeltvrachten scheelt dit zo’n 75.000 lege kilometers. Daarnaast hebben we door vrachten naar Overijssel Drenthe , Groningen en Friesland uit te besteden nog eens 150.000 lege kilometers bespaard. Hiermee besparen we 37.500 liter diesel.”

“Samen met Syntens hebben we een Innovatie Actie Plan opgesteld. Hierin hebben we acties gepland zoals het in gebruik nemen van nieuwe software om slimmer te plannen en quick wins als het installeren van spaarlampen en het werken met bewegingsmelders. Daarnaast is er een scorebord gekomen met het brandstofverbruik per chauffeur. Door hier een wedstrijd met een klein prijsje van te maken, maak je het voor chauffeurs leuk om zuiniger te rijden.”

Molecaten park Rondeweibos

sponsor
Bernard Boeve, parkmanager: "Bij iedere beslissing die we nemen, gaan we na of er ook een realistisch duurzaam alternatief mogelijk is. Zo hebben we in 2012 een nieuw sanitairgebouw in gebruik genomen. Het gebouw is goed geïsoleerd en de verlichting gaat pas aan als er te weinig daglicht is én als er iemand aanwezig is in het sanitairgebouw. Dit bespaart veel geld op het energieverbruik voor verlichting. We besparen water, doordat we een vaste tijd hebben ingesteld op de douches, waardoor gasten niet langer dan 6 minuten kunnen douchen. We hebben zonnecollectoren op het dak, waarmee het water voor de douches grotendeels door de zon wordt verwarmd.”

“Alle gasten hebben tegenwoordig een eigen elektriciteitsmeter en zij betalen voor het werkelijke energieverbruik. Het blijkt dat gasten hierdoor zuiniger omgaan met energie dan voorheen. Rondeweibos heeft een oplaadpunt voor elektrische fietsen geïnstalleerd en verhuurt, naast bolderkarren en fietsen, nu ook elektrische fietsen. Verder gaat Rondeweibos werken met groene schoonmaakmiddelen en de brandblussers worden ingeruild voor duurzamere varianten.”

Mourik Services

sponsor

Mourik Services is - met ruim 700 medewerkers - werkzaam in de technische dienstverlening. Activiteiten zijn onder andere hogedruk- en vacuümreinigingstechnieken, katalysatorbehandeling en asbestsanering. De zorg voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu (KAM) heeft een belangrijke plaats in het ondernemingsbeleid.

 

"Een goed werkend milieuzorgsysteem, gecertificeerd op basis van de ISO 14001-norm, zorgt ervoor dat we de naleving van milieuvoorschriften beter kunnen beheersen." Legt KAM-functionaris Sjoerd van den Berg uit. "Deze beheersing komt ten goede aan de relatie met de vergunningverlener, het bevoegd gezag, de opdrachtgevers, maar zeker ook alle mensen daarbuiten."

Natutech

sponsor
Bart Wansink, Natutech: "De energievoorziening van elektriciteit en gas in huishoudens bedrijfsgebouwen en overheidsgebouwen gebaseerd op het gebruik van fossiele brandstoffen is eindig. Wij beseffen dat er alternatieve voor energieproductie met eindige brandstoffen moet worden ontwikkeld en toegepast. Duurzaamheid is voor ons het ontwikkelen en leveren van alternatieven voor energievoorziening. Hierbij kunt u denken aan zonneboilers, zonnepanelen, warmtepompen en LED-verlichting."

Nexus Infra

sponsor
Peter Boksebeld: "Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is iets waar veel bedrijven aan werken, bij ons zit het in de genen. Wij voelen ons sterk betrokken bij de omgeving waarin we werken en wonen. Onze maatschappelijke betrokkenheid tonen we door het steunen van diverse stichtingen, (sport)clubs en verenigingen in de vorm van sponsoring en vrijwilligerswerk."

We hebben een CO2-footprint gemaakt die voldoet voor niveau 3 van de CO2 Prestatieladder van de SKAO. Met behulp van de Milieubarometer maken we onze score zichtbaar en kunnen we onze milieuprestaties en –kosten monitoren en bijsturen.

Andere maatregelen zijn het inkopen van groene stroom en duurzame materialen, schoon en veilig werken, voorkomen van verspilling van materialen en het voorkomen van onnodig transport.

Ook besteden wij aandacht aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Via de stichting Infra-Werkt hebben we een zorg- en inspanningsverplichting met als doel om te allen tijde één of meerdere kandidaten bij ons werkzaam te hebben (SROI, social return on investment).

Tevens zijn we aangesloten als erkend leefbedrijf bij SPG InfraVak. Wij hebben altijd leerlingen opgeleid en veel van hen zijn nu bij ons werkzaam als vakman GWW, voorman of uitvoerder.

NPN Drukkers

sponsor
NPN drukkers heeft met 57 werknemers onlangs een nieuw bedrijfspand betrokken waar rekening is gehouden met “Mens en Milieu”. In de kantoren reageert de verlichting op beweging en geluid met behulp van bewegingsmelders. De warmte van de machines wordt teruggewonnen in de winter voor verwarming van het pand. De drukkerij is mede door de lichtinval en licht getinte geperforeerde wanden die voor geluidsdemping zorgen een prettige werkomgeving. We gaan efficiënt om met de grondstoffen en zoeken zo mogelijk naar een milieuvriendelijke oplossing om op deze manier kwalitatief hoogstaand drukwerk te maken dat volledig aan de wens van onze opdrachtgever voldoet.

NQ Cosmetics

sponsor
Nico de Visser, Nubian Queen: "Persoonlijke verzorging houdt niet op bij je eigen lichaam, maar strekt zich uit tot de hele wereld. Dan heb je werkelijke schoonheid! NQ streeft naar milieuvriendelijke producten, verpakkingen en bedrijfsvoering. Natuurlijk groene stroom en spaarlampen en verder alles wat helpt, ook de kleine beetjes."

OCC dehoog

sponsor

Ad Vermetten, hoofd prepress & print: "Milieu is bij ons een belangrijk aandachtspunt. Wij zoeken naar een evenwicht tussen financieel-economische, sociale en milieubelangen. Ons duurzaam ondernemen is een proces waarbij wij niet alleen naar de winst- en verliescijfers kijken maar ook naar de huidige en toekomstige gevolgen van onze bedrijfsactiviteiten voor mens en milieu. Naast FSC-certificering en recycling van onze afvalmaterialen gebruiken wij sinds kort nieuwe milieuvriendelijke inkten. Door het ontbreken van bepaalde schadelijke stoffen is de inkt beter voor het milieu. Bij ons is groen geen kleur maar een keuze."

Open & Puur

sponsor
Monique van Asperen: "Dankzij de cursus "Duurzaam Ondernemen" ben ik me bewuster geworden van thema's die belangrijk zijn voor mij en mijn bedrijf. Daarnaast probeer ik het ook een plaats te geven binnen mijn werkzaamheden richting de klant"

Oranje Demontage

sponsor
Dinro Hobbel: "Onze innovatieve houding heeft Oranje Demontage gemaakt tot een trendsetter binnen de branche.  Als geen ander hebben wij de noodzaak gezien van selectief slopen, waarbij de vrijkomende materialen na duurzame (mobiele) recycling worden hergebruikt. Met andere woorden Cradle to Cradle (C2C). Dat brengt naast milieutechnische ook economische voordelen met zich mee brengt. Dit proces is relatief arbeidsintensief. Door een koppeling te leggen met projecten voor arbeidsintegratie en sociale werkvoorziening vullen we ook de people-P van MVO in."

Organic Flavour Company

sponsor
Ruud Schouten: “Bewust omgaan met het milieu is voor ons de gewoonste zaak”
missie en maatregelen Organic Flavour Company

Origins Architecten

sponsor
Jamie van Lede: "Omdat duurzaam ondernemen een katalysator voor lange termijn kwaliteit is."

P. de Visser Werkendam

sponsor
Simon de Visser: “P. de Visser Werkendam is aannemer in verschillende disciplines, onder andere grondwerk, rioleringen, verhardingen, hekwerk en groenvoorziening. Bij aankoop van nieuwe machines letten we op het energieverbruik. Energiezuinige apparatuur is vaak nauwelijks duurder dan onzuinige. Daarnaast besparen we op energieverbruik van de machines doordat de medewerkers de cursus het Nieuwe Draaien volgen. Ook in de werkplaats is er aandacht voor milieu. De werkplaatsverlichting wordt voorzien van bewegingsmelder. Het afval wordt zoveel mogelijk gescheiden en we plaatsen zonnepanelen op het dak.”

Parkmanagement Hoorn

sponsor
Parkmanagement Hoorn zet zich ook in om ondernemers in de 9 west-friese gemeentes meer duurzaam te laten ondernemen middels diverse projecten.

Ondersteunende acties om ondernemers meer duurzaam te laten ondernemen zijn o.a. Duurzaamheidscoach, platform Milieubarometer en het oprichten van een afvalcollectief.

Passend Afscheid

sponsor

Michèle Verburgt-Wester: "Wij bieden een milieuvriendelijke uitvaart in Amsterdam en omgeving. Veel mensen hechten tegenwoordig aan duurzaam leven en willen dat ook bij hun uitvaart tot uiting laten komen. Passend Afscheid beschikt over een eigen duurzame rouwauto, die rijdt op groengas. Daarnaast is de rouwauto voorzien van een milieubewuste inrichting van bamboe.

Onze gehele huisstijl is gedrukt op Biotop-papier. Ook onze rouwenveloppen en op maat  ontworpen rouwkaarten worden gedrukt op Biotop. Bij het condoleanceregister liggen pennen gemaakt van bamboe.

In ons budgetuitvaartpakket zit een populierenhouten uitvaartkist inbegrepen. Populier is een snelgroeiende houtsoort. Op deze manier kunt u kiezen voor een respectvol, betaalbaar én milieuvriendelijk alternatief voor spaanplaat.

Bij gebruiksvoorwerpen die wij verhuren voor de aankleding van een uitvaart, combineren wij efficiëntie met duurzaamheid. Voor de grote kerkkandelaars hebben we houten kaarsen laten draaien waarin een kleine waxvulling gaat. Zo staan er altijd nieuwe kaarsen bij elk afscheid.

Wie de uitvaart verzorgt bepaalt u zelf. Ook bij een uitvaartverzekering in natura, bij maatschappijen die zelf ook uitvaarten verzorgen, bent u vrij om een andere in ons geval milieuvriendelijke uitvaartverzorger te kiezen.

Pieperline Holland

sponsor
Johan Slager: "Het motto van ons bedrijf is "Van het land direct naar de klant!". Ons akkerbouwbedrijf is uitgegroeid tot een totaalleverancier van aardappelproducten en diensten. Wij telen onze aardappels op een milieubewuste manier. Vervolgens wordt een deel hiervan gesorteerd, gewassen, geschild en verpakt binnen ons eigen bedrijf en naar de klant vervoerd middels eigen transport. Door de combinatie van teelt, verwerking en transport zijn wij in staat producten met de beste kwaliteit, vers, snel en tegen een scherpe prijs te leveren. Deze werkwijze bespaart transportkilometers en sluit goed aan bij de groeiende wens van consumenten om te weten waar en hoe voedingsproducten zijn geproduceerd." 

Poly Products

sponsor
Jan Schrama: “Het werken met composietmaterialen betekent eindproducten met een lage milieubelasting door het geringe gewicht en de beperkte uitstoot tijdens de verwerking. Door ook zuinig met energie om te gaan halen we deze belasting verder naar beneden. De Milieubarometer heeft ons hier al veel inzicht en concrete acties in gegeven. Zo hebben scheiden we ons afval, hebben we energiezuinige T5-verlichting laten plaatsen in al onze hallen, hebben de kantoren bewegingsmelders en zijn er 32 zonnepanelen op het dak geplaatst. Daarnaast hebben we inmiddels 2 hybride auto’s in het wagenpark en maken we iedereen bewust van het zuinig omgaan met grondstoffen, energie en gereedschap. Via onze website geven we onze klanten inzicht in deze acties en kunnen we mensen inspireren er ook mee aan de slag te gaan.”

Prince Kunststofbouw

sponsor

Kathleen Metz, Prince Kunststofbouw B.V. "Wij zijn continu actief in het zoeken naar mogelijkheden voor duurzaam ondernemen. Een algemene definitie bestaat niet, maar wij wensen onze verantwoording te nemen en met beleid en op zo'n duurzaam mogelijke manier onze organisatie te leiden."

"Wij hebben onze CO2-uitstoot significant gereduceerd. Nemen deel aan de  milieubarometer en hebben het ei van Colombus gekregen voor duurzaam ondernemen."


Renotec Duo

sponsor
Marga Jansen: “We werken als directie en team van Renotec duo enthousiast aan het steeds verder verduurzamen van onze organisatie. We hebben zonnecollectoren op het platte dak van ons bedrijfspand geplaatst. We streven naar een papierloos kantoor, onder andere door digitaal factureren en archiveren. Hiermee besparen we A4 papier, enveloppen, toners, frankeermachine gekoppeld aan telefoonlijn, ruimte en tijd. En niet te vergeten het transport wat weer minder CO2 oplevert. Wij geven meer eigen verantwoordelijkheid aan onze medewerkers. Dit leidt tot vertrouwen, loyaliteit, gedragen werkzaamheden, enthousiasme, teamwork en resultaat. Ook betrekken wij steeds meer producten en diensten die lokaal of binnen de regio aanwezig zijn (zoals schoonmaak, drukwerk, catering, onderhoud groen etc.).

Restaurant Camelot

sponsor
Restaurant Camelot, gevestigd in een monumentaal pand aan de idyllische Veerstraat in Maassluis, was in 2011 deelnemer aan de gemeentelijke klimaatestaffette. Een CO2-scan heeft Jenny Stoorvogel veertien concrete nieuwe ideeën opgeleverd om energie te besparen, waarmee ze direct aan de slag is gegaan. Zo zijn de leidingen van de CV-ketel geïsoleerd. “Dit kost bijna geen geld en de materialen zijn gewoon bij de doe-het-zelf-zaak te koop”, aldus Jenny. Ook de mogelijkheid van voorzetramen is onderzocht. Hiermee wordt een extra laag glas geplaatst, waardoor het comfort voor de gasten enorm toeneemt en het pand minder verwarmd hoeft te worden. “Een winst voor mij én mijn gasten”. Ook wordt inmiddels buiten werktijd de bovenverwarming van het koffiezetapparaat uitgeschakeld, wat een energiebesparing op dit apparaat oplevert van minstens vijftig procent.

Rietveld Bouw

sponsor
Jan-Jaap Mouthaan: "Rietveld Bouw is een familiebedrijf dat al 75 jaar kwaliteit levert. De kern van ons ondernemen valt samen te vatten in: Veilig, Verantwoord en Vooruitstrevend. Veilig, omdat we een ongevallenfrequentie van 0 hebben en concreet bezig zijn met veiligheid, instructie en voorlichting. Verantwoord door bijvoorbeeld het deelnemen aan maatschappelijke stageprojecten maar ook het reduceren van energieverbruik door training/bewustwording.

Afvalscheiding is bij ons prioriteit nummer 1. Van de 10 containers dienen er minimaal 7 gescheiden en maximaal 3 gemengd te zijn, waarbij de contracten met de afvalleverancier zodanig zijn dat het gemengde afval achteraf ook nog gescheiden wordt. Controle en bewustwording is daarbij een belangrijk punt!

Onze manier van werken is beloond met het ISO 9001-certificaat, het VCA**-certificaat en het ISO 14001-certificaat. Vooruitstrevend, dat stralen wij uit. In advies, voorbereiding, uitvoering en nazorg. Door het werken met de Milieubarometer van Stimular en ook met advies van Syntens pakken we ons vooruitstrevende, verantwoorde ondernemen breed aan."

Rijnmond Bouw

sponsor
Peter Mols: “Als opleidingsbedrijf voor de bouw brengen we onze leerlingen veel bij over milieuzorg en arbeidsomstandigheden. Zelf zijn wij ook bewust bezig met duurzaamheid, onder andere door goed op te letten dat verlichting, verwarming en apparatuur niet onnodig aan staan en door afval te scheiden. We kiezen bij vervanging voor zuinige auto’s en controleren regelmatig de bandenspanning van de auto’s.”

Royal Stone

sponsor

Enkele maatregelen om energie te besparen:

 • Verlichting
  Bij kapotte TL’s deze vervangen door energiezuinige TL met extra lange levensduur. Naast besparen op energie wordt zo ook bespaart op de grondstoffen voor de TL buizen en onderhoudskosten.
 • Compressor en luchtnet
  De compressor is een grote energieverbruiker en kostenpost. Hij draait in wisselende belasting de hele dag. Perslucht is te besparen door de inzet van zuinige venturi blaaspistolen, het luchtnet en koppelingen bij lekkage direct te repareren en de druk in het leidingnet lager te stellen.
 • Vervoer
  Voor het vervoer rijdt dagelijks een vrachtwagen door het land. Van belang voor energiezuinig transport is een energiezuinige schone vrachtwagen en hoge beladingsgraad. De bestaande vrachtwagen is direct 5% energiezuiniger te maken door vaste controle band op spanning, en ecobanden voor minder weerstand. Omdat er veel km gereden wordt, is dit snel besparend.

Saltrans Verkoop & Verhuur

sponsor

Saltrans Verkoop & Verhuur is gespecialiseerd in de verkoop en verhuur van interne transportmiddelen, zoals pallet-, vorkhef- en handpallettrucks. Daarnaast verricht het bedrijf reparaties en onderhoud en keuringen aan deze middelen. Saltrans huurt een deel van een bedrijfsverzamelgebouw.


In samenwerking met de verhuurder, Hefholding BV/ AA Gordijn Verhuur zijn de energiekosten afgelopen jaar met 30% verminderd, zo'n € 4.000. Een deel van de kosten is bespaard door het elektriciteitsverbruik te verminderen. Hefholding BV/ AA Gordijn Verhuur realiseerde dit door spaarlampen en hoogfrequente verlichting toe te passen en door bewegingssensoren te plaatsen in gangen en hallen. De genomen maatregelen hebben een terugverdientijd van zo'n zes jaar. Tevens zijn lichtdoorlatende platen in het plafond geplaatst, zodat daglicht nu (via reeds aanwezige lichtkoepels) de hallen bereikt. Tot slot heeft de verhuurder delen van het bedrijfsgebouw apart bemeterd. Daardoor kan het elektriciteitsverbruik beter doorberekend worden aan de medegebruikers van het pand, een flinke kostenbesparing voor Saltrans Verkoop & Verhuur!

SAMA water products

sponsor

Dhr. Ron van der Graaf, directeur: "SAMA’s specialisten hebben verschillende procedures en methoden ontwikkeld om (proces)afvalwater te zuiveren op een milieuvriendelijke en betaalbare manier."

Saver

sponsor
Job Beekhuijzen (manager MVO): “Saver N.V. is een regionaal afvalinzamelings- en reinigingsbedrijf die diensten uitvoert voor diverse gemeenten in west Noord-Brabant. Wij hebben de ambitie om onze prestaties op het gebied van duurzaamheid en Maatschappelijke Verantwoordelijkheid voor Organisaties (MVO) verder te verbeteren. Daarbij is onze intentie om meer grondstoffen terug te winnen uit afval en de CO2-footprint in de keten verder te verlagen." Voorbeelden van resultaten die Saver in dit kader heeft geboekt:

Schenker Ede

sponsor
Mariana Kruise-Vassileva: "Wij besparen energie door de verwarming in de hal lager te zetten en alle medewerkers een bodywarmer te geven, aanschaf van energiezuinige heftrucks en verbetering van de afstelling van de airco. Ook besparen we papier door de aflevering van goederen digitaal te registreren met hand-held computers".

Schmolz+Bickenbach

sponsor
Zeger Baas, Controller: “Om de transportkosten te beperken, hebben we bij onze klanten hun wensen ten aanzien van afleverdagen in kaart gebracht. Op basis van deze wensen hebben we een transportplan opgesteld met vaste leverdagen op klantniveau. Dit betekent dat we niet meer elke dag in elke regio afleveren, maar 1 of 2 maal per week. Met de klanten zijn hierover goede afspraken gemaakt. Op deze manier sparen wij kilometers, milieu en kosten”.

Schoonen reclame

sponsor

Dhr. Schoonen, directeur: "Wij werken milieubewust vanuit een economisch perspectief. Duurzaam Ondernemen is de toekomst. In 2008 hebben wij de spuitcabine aangepakt, die met zijn 18 bij 5 meter behoorlijk veel warmte nodig heeft. Er zijn automatische kleppen geïnstalleerd, die zorgen voor automatische recirculatie van de verwarmde lucht, zodra dat arbotechnisch mogelijk is. Hiermee besparen we aanzienlijk op brandstof. Belangrijke winst voor het milieu, maar ook goed voor onze portemonnee. Ik schat dat we deze maatregel er uiterlijk in 2012 uit hebben en daarna verdienen we er alleen maar aan."

Secondbuy

sponsor
Joke Hommel, Secondbuy: "Ik ben er reuze trots op dat Secondbuy, tweedehands merkkleding voor dames en heren, is genomineerd voor de MVO prijs Bergen op Zoom 2012. Het Duurzaam Durven Ondernemen heeft alleen WIN WIN- situaties opgeleverd: goede kleding wordt hergebruikt en niet weggegooid, klanten zijn blij met de kleding én verkopers van de kleding verdienen nog wat aan de kleding die ze wegdoen. De nominatie is een grote stimulans om op deze weg verder te gaan."

Secur Group

sponsor

Jurgen Winde, directie van Secur Group: "Ons doel is om per buitendienstmedewerker 15% minder kilometers te maken en tegelijkertijd de omzet te laten groeien. We stimuleren dat de mensen in de buitendienst meerdere bezoeken op één dag plannen en voor en na afspraken thuis werken met de door ons georganiseerde digitale voorzieningen. Het monitoren van de gemaakte kilometers en het brandstofverbruik zijn onderdeel van ons bonussysteem. Hierdoor worden de medewerkers hier vier maal per jaar op beoordeeld."

SelektHuis

sponsor

Dhr. Sjaak Dorst, vestigingsleider: "SelektHuis bouwt elke woning met een zo gunstig mogelijke EPC-waarde en heeft alle kennis en kunde in huis als het gaat over duurzaam bouwen."

SEM Waterbehandeling

sponsor

Wij monitoren bij onze klanten de waterkwaliteit en letten daarbij ook op het energie- en waterverbruik. Hierdoor kunnen wij de installatie optimaal inregelen voor mens en milieu.

 

SEM Waterbehandeling werkt ook aan energiebesparing in haar eigen pand. SM gaat haar milieuprestatie jaarlijks zichtbaar maken met de Milieubarometer. SEM heeft reeds aanwezigheidsdetectie in kantoren en breidt dit uit naar magazijn en werkplaats. Ook onderzoekt SEM of het rendabel is om de verlichting in magazijn en werkplaats te vervangen door HF-TL of LED.

Sodexo

sponsor
Arie van Wouwe, office manager van alle vestigingen van Sodexo: "Sodexo let goed op het energieverbruik van computers en aanverwante apparatuur. Wij voorkomen onnodige energiekosten. Buiten werktijd staan alle computers en beeldscherm uit. Dat is overigens ook om veiligheidsredenen: stel je voor dat je brand krijgt. Overdag gaan computers en beeldschermen op stand-by als ze twee minuten niet gebruikt worden. Onze systeembeheerders stellen dat standaard zo in. Wij werken met Windows XP en hebben geen problemen met onze computers of ons netwerk door het gebruik van energiebeheer. Wij vinden deze maatregelen vanzelfsprekend. Het past in onze cultuur om de kleintjes te letten."

Solar Washing

sponsor
Koen Luters, Solar Washing: "Solar Washing is een nieuw initiatief van www.direktaNL.Solar Washing reinigt op een professionele, duurzame wijze zonnepanelen bij bedrijven, instellingen, overheden en particulieren in Nederland, België en Duitsland. Zo werken we samen aan minder CO2 uitstoot en aan behoud van rendement voor de zonnepanelen bezitter."

Stadlander

sponsor
Jos van de Kerkhof, Stadlander: “Als woningcorporatie is onze missie om prettig en duurzaam wonen in wijken en kernen te bewerkstelligen. We willen niet alleen kwalitatief goede woningen neerzetten, maar de hele wijk een prettige uitstraling geven. Duurzaamheid en energiebesparing zijn in de woningen belangrijk thema’s. Als organisatie willen we hiervoor het goede voorbeeld geven door het energieverbruik van onze eigen organisatie terug te dringen. We hebben een actieplan met duurzaamheidsmaatregelen, hier volgen een paar voorbeelden. In 2012 hebben we 6 zonnepanelen op het dak van ons hoofdkantoor gelegd. We gaan het aantal panelen uitbreiden naar 64, zodat we een totaalvermogen van 15 kW hebben. Daarnaast verlagen we het elektriciteitsverbruik voor verlichting door lampen van de TL-verlichting uit te doen op werkplekken waar te veel licht. Ook worden lampen vervangen voor LED. Onze directeur rijdt in een elektrische auto. Als de actieradius voldoende is, gaan we deze mogelijk ook voor de buitendienst aanschaffen. We voeren een plan uit om de autokilometers in het woon-werkverkeer te verlagen.

Staton Bouw

sponsor
Kees Hoogendoorn, Staton Bouw: "Minder verbruiken en hierover nadenken spaart energie! Wij maken onze klanten bewust dat ze duurzaam gewoon moeten doen, omdat dit voor hen voordeel oplevert."

Stichting Collusie

sponsor

Stichting Collusie voert projecten uit waarbij werkzoekenden adviseren over het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan huishoudens en kleine ondernemers. De werkzoekenden doen zo werkervaring op en de ondernemers en huishoudens besparen energie.

 

Dhr. van der Hofstad: "Er is veel meer aan milieu te doen dan de gemiddelde ondernemer denkt. Eenvoudig maatregelen, vaak met een net wat ander gedrag en/of met goedkope technische oplossingen. Deskundigheid en aandacht is nodig. Dat is goed voor zowel je portemonnee als voor het klimaat. Je hoeft het niet allemaal zelf uit te vinden. Maak gebruik van de expertise die in je omgeving te vinden is. Dat hoeft helemaal niet duur te zijn."

Stichting HZCR

sponsor

Henk Palte, Directeur: “Onze stichting beschikt over een AED apparaat, omdat wij een medische instelling zijn. Dit is belangrijk om te weten voor omliggende bedrijven, omdat hiermee levens kunnen worden gered. Het apparaat is aangemeld bij de website www.kiesvoorleven.nl. Wij roepen alle bedrijven van het bedrijventerrein op om hun AED apparaat aan te melden bij deze website zodat altijd duidelijk is waar er een aanwezig is.”

Stichting Parkmanagement Bedrijventerreinen Spijkenisse

sponsor
Boyd Bartels, parkmanager: "Ondernemers op Halfweg en Molenwatering in Spijkenisse hebben zich verenigd in de Stichting Parkmanagement Bedrijventerreinen Spijkenisse (SPBS). Samen werken zij aan een duurzaam en kwalitatief ondernemersklimaat. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn: kennisdeling, veiligheid, groenonderhoud en bereikbaarheid. Concreet houdt dit in dat de ondernemers gezamenlijke afvalinzameling hebben geïnitieerd, energiemanagement uitvoeren, de Milieubarometer gebruiken en een Duurzaamheidsplatform opgericht hebben."

"Het bundelen van krachten tot een gemeenschappelijk collectief leidt op veel punten sneller tot een beter resultaat voor zowel het collectief van bedrijven, alsook voor ieder individueel aangesloten onderneming. Ook hier blijkt: niets is duurzamer dan samenwerking."

Superuse Studios

sponsor
Voorheen 2012 Architecten. Césare Peeren, architect: "Wij zijn gespecialiseerd in hergebruik in architectuur. Wij gaan uit van wat er is, en bouwen daarop voort of transformeren het. Praktisch betekent dit dat we bijvoorbeeld een bestaand gebouw verbeteren met restmaterialen uit de omgeving , zodanig dat het gebouw ook nog energie gaat opleveren". Bekijk foto's van projecten.

"We werken veel met mensen die op de normale arbeidsmarkt niet functioneren maar door hen te laten werken op een manier die bij hen past werkt dit voor beiden toch."

SWA Holland

sponsor
Marcel Neuteboom, manager logistiek: "SWA maakt kaartenstandaards en brengt deze zelf naar de klant. De kaartenstandaards staken altijd uit op gewone pallets. SWA heeft grote pallets ontwikkeld voor optimaal gebruik van de laadruimte van de vrachtauto's."

Syson Automatisering

sponsor
Nicole Simons, Syson Automatisering, “Naar aanleiding van de cursus Duurzaam Ondernemen zijn we aan de slag gegaan met verduurzamen van onze bedrijfsvoering. We sturen facturen en aanmaningen nu per mail in plaats van op papier. Het energieverbruik van ons kantoor meten we nauwkeurig. De medewerkers zijn voornamelijk ICT-ers en techneuten. Zij vinden het leuk om naar grafieken van energieverbruik te kijken, waardoor we hen meteen betrekken bij het thema duurzaamheid. In de toekomst willen we het energieverbruik verder terugdringen door aanschaf van LED-verlichting en een nieuwe CV-ketel. Ons energieverbruik wordt wel al deels groen opgewekt. Met de subsidie die wij na de cursus ontvingen werd het voor ons aantrekkelijk om zonnepanelen aan te schaffen. Met mooi weer loopt de energiemeter nu terug!”

Ternet

sponsor
“Ternet ontwerpt, bouwt en onderhoudt industriële ICT systemen en elektrotechnische installaties. We hechten aan veiligheid en welzijn. Energie besparen maakte al deel uit van ons werk. Dit geven wij sinds cursus ‘duurzaam ondernemen’ in Krimpen aan den IJssel ook door aan onze klanten door hen te adviseren om daar waar mogelijk energie te besparen. Daarnaast leveren wij energiezuinige verlichting, softstarters, energiezuinige motoren, cos phi compensatie of besturing om piekstromen te voorkomen.”

“Intern hebben wij al een groot aantal stappen gezet. Denk aan het gescheiden afvoeren van oud papier, ijzer en koper. In het afgelopen jaar hebben wij led-TL toegepast in ons magazijn en voor de belichting van ons bedrijfslogo. Ook zijn lichtdonker schakelaars en bewegingsmelders aangebracht. Door gebruik van de Milieubarometer hebben we een goed inzicht hoe onze CO2-uitstoot te verlagen is. Dit helpt ons om onze doelstellingen te realiseren.”

Timek bouwmanagement

sponsor

Paul Timmermans: "Met behulp van de BIM-systematiek kan het verlies van informatie (afspraken) tijdens een bouwproces voorkomen worden door gestructureerd informatie op te slaan en te presenteren. Fouten worden vooraf ontdekt waardoor faalkosten worden voorkomen, gebouwen worden beter doordat je ziet wat er gaat gebeuren! Bouwen = Communiceren"

TIO

sponsor
"Ons doel is niet om de duurzaamste onderneming van Nederland te worden. Wel willen wij graag met ons 'logisch boerenverstand' nadenken over duurzame oplossingen voor alledaagse vraagstukken binnen een onderneming in de grootmetaal met respect voor mens, milieu en maatschappij."

"Wij hebben - ons inziens - al jaren een 'redelijk' duurzame bedrijfsvoering. Energie kost nu eenmaal geld, dus we letten op ons verbruik. Daarbij scheiden wij ons afval in grote mate: papier, printkoppen en toners, hout, ijzer, roestvaststaal, verpakkingen, verf en verdunners, etc. Toch hebben we onlangs, dankzij een cursus duurzaam ondernemen van Stimular, een aardig aantal actiepunten op de kaart gezet." Een aantal inmiddels gerealiseerde actiepunten:
 • overgestapt op groene stroom
 • energiebesparingsonderoek uitgevoerd
 • voor een groot deel overgegaan op het gebruik van watergedragen verf

Trappenfabriek Vermeulen

sponsor
Harry Sep, algemeen directeur: "Trappenfabriek Vermeulen wil ondernemen met respect voor de sociale kant en binnen de ecologische randvoorwaarden van onze wereld. Daarom streven we naar een balans tussen een goed bedrijfsrendement, goede zorg voor de medewerkers, de samenleving en het milieu. We geven dat op allerlei manieren handen en voeten. Voorbeelden daarvan zijn: een bedrijfsfysiotherapeut voor de medewerkers; overschakelen op zuiniger TL-verlichting; VCA certificaat uitbreiden naar andere bedrijfsactiviteiten; sponsoring verschuiven naar goede doelen en lokale verenigingen; restwarmte van de compressor benutten als verwarming; onderzoek naar stoken op eigen houtmot; Groene stroom met Milieukeur inkopen (Essent Windkracht 220); standaard 100% FSC gekeurd vurenhout gebruiken en voor hardhout de FSC-optie standaard meegeven aan klanten. Om duurzaamheid nog beter in onze organisatie te verankeren, zetten we ons beleid en onze doelen voor MVO nu ook op papier en gaan daarover zowel intern als extern communiceren."

Triade Party Rent

sponsor
Mark van der Horst, eigenaar Triade Party Rent: "Sinds 2009 zijn we klimaatneutraal. We hebben een reductie bereikt van 30% CO2 ten opzichte van het begin van het monitoren in 2006. Omdat het transport zorgt voor de grootste CO2-uitstoot, bezorgen we hoofdzakelijk in onze eigen regio. Ook bij de keuzen van producten die wij verhuren houden we rekening met het milieu. We hebben bistosets in de verhuur die in eigen beheer zijn gemaakt van Fins berkenhout uit plantages. Geproduceerd in een TBS kliniek en geassambleerd door een Utrechtse meubelmaker."

Twigt Interieur en Kleur

sponsor
Leo Twigt, Twigt Interieur en Kleur: “We gaan al bewust om met energie. In de winkel maken we deels gebruik van spaarlampen en de winkelverlichting gaat na sluitingstijd uit. De etalageverlichting gaat vervolgens automatisch uit om 23.00 uur. Ook met de verwarming gaan we zuinig om: deuren naar onverwarmde ruimtes worden zo veel mogelijk gesloten gehouden.“

“De CO2-scan van Stimular liet zien dat er zeker nog kansen liggen om verder te verduurzamen. Naar aanleiding van het rapport heb ik een van de twee bestelbussen vervangen door een zuinigere wagen. Ook voorkom ik sluipverbruik door apparatuur volledig uit te schakelen (dus ook van de stroom af te halen).”

Van Alphen Verhuizingen

sponsor

Marc van Nassau, Operationeel Manager: "Als verhuizer kun je veel doen aan Duurzaam Ondernemen. We zijn bezig om ons voertuigpark over te schakelen naar Euro IV en Euro V motoren. Dat scheelt veel in de luchtvervuiling, juist ook omdat verhuiswagens veel in woongebieden komen. Ook doordat wij hebben gekozen voor de unieke lowliner uitvoering scheelt het veel in geluidsoverlast, brandstofverbruik door de lage ligging van de voertuigen. En, door onze medewerkers uit te dagen tot kostenbesparend werken, gaan de verpakkingsmaterialen (dozen, dekens etc.) langer mee en houden we steeds minder afval over. En wat er dan over blijft wordt steeds beter gescheiden in papier en karton, metaal en de rest zodat steeds minder in de verbrandingsoven terecht komt."

Van Asch Infra

sponsor
Marjan van der Boon, Van Asch Infra: "Wij hebben als bedrijf onze CO2-uitstoot in kaart gebracht. Ons doel is om de komende jaren deze uitstoot te reduceren, zowel op vestiging- als op project niveau."

Van Beek Constructie

sponsor
Rien van Beek: "Verbetering van onze concurrentiepositie en milieuprestatie"
missie en maatregelen Van Beek Constructie

Van Beek Infra Groep

sponsor
Mireille Teekens, Van Beek Infra Groep: “Vervoer is een belangrijk aandachtspunt in ons duurzaamheidsbeleid. Uit onze Milieubarometer blijkt dat dit de meeste CO2-uitstoot oplevert. Daarom hebben we tijdens een toolbox instructies aan medewerkers gegeven over Het Nieuwe Rijden. Ook hebben we afgesproken dat maandelijks de bandenspanning van alle voertuigen wordt gecontroleerd. Vervolgens brengen we in kaart hoeveel brandstofbesparing dit oplevert. Onze medewerkers zijn uitgenodigd om mee te denken over extra maatregelen om energie te besparen. Zo blijven we actief bezig om onze milieuprestatie steeds verder te verbeteren.”

Van Dalfsen Infra

sponsor
Jacob van Dalfsen: "Het bewuster omgaan met de beschikbare grondstoffen voor nu en richting de toekomst vinden wij Van Dalfsen Infra erg belangrijk. Tevens streven wij ernaar het goede voorbeeld te geven aan onze opdrachtgevers. "

Van den Heuvel

sponsor
Dick van den Heuvel: “We zijn al langer bezig met verduurzamen. In juli 2012 zijn we ISO 14001 gecertificeerd. Op termijn willen we ook gaan voldoen aan ISO 26000. Naar aanleiding van de cursus duurzaam ondernemen gaan we een aantal besparende maatregelen uitvoeren: Vooral vervangen van verlichting levert naast besparing op CO2-uitstoot ook een grote kostenbesparing op!”

Van der Endt-Louwerse

sponsor

Wilfried de Smet: "Verantwoordelijkheid en bewust omgaan met mens en milieu zal voorop (blijven) staan in ons bedrijf. Wij hebben 34% energiebesparing gerealiseerd in het droogproces. Dit leidt ook tot een forse CO2-reductie. Ook het geluid is met 38% gereduceerd".

 

In 2005 maakten wij in samenwerking met meerdere overheden de DVD 'In no time terugverdiend'. U kunt de dvd hier bekijken.

Van der Heijden Sierbestrating

sponsor
Arjan van der Heijden, Van der Heijden Sierbestrating: Duurzaam ondernemen is voor ons vooruit kijken in de toekomst. Kijken naar wat de vraag is in de markt en daarop inspelen. Enkele voorbeelden van duurzame producten:
 • Reflex stone: meer zicht door minder licht! De reflex stone reflecteert licht waardoor er minder straatverlichting nodig is, gevolgd door minder CO2-uitstoot en een verhoogde veiligheid vanwege een beter contrast.
 • Tuinverlichting met led lampen in plaats van halogeen.

Ook zelf werken we aan energiebesparing. In onze showroom hebben we nu betere TL-armaturen met nog maar half zo veel én zuinigere hoogfrequente lampen.

Van der Horst hairstylers

sponsor
Marco van der Horst, Van der Horst Hairstylers: "Duurzaam ondernemen is voor ons rekening houden met mens & milieu & kosten. Duurzaam ondernemen is in ons bedrijf steeds meer gaan leven. Naast maatschappelijke verbondenheid is duurzaamheid bij ons steeds vaker onderdeel geworden in onze bedrijfsvoering. De cursus "Duurzaam Ondernemen" heeft ons doen beseffen dat duurzaamheid ook in het MKB hand in hand kan gaan met ondernemen, en niet (altijd) geld kost maar juist kan besparen.

Om verder te verduurzamen schaffen we LED verlichting en duurzame TL verlichting aan, gaan we gasdrogen i.p.v. elektrisch drogen en plaatsen we tijdschakelaars op apparaten die na werktijd uit kunnen."

Van der Wal Bedrijfshygiene

sponsor
Irma van Niedek, Van der Wal Bedrijfshygiëne: “Wij vinden verantwoord ondernemen erg belangrijk. Onze producten voldoen dan ook aan alle gestelde (Nederlandse) normen en eisen. Zo bevatten de reinigingsmiddelen geen schadelijke chemicaliën en komen er steeds meer producten met een Ecolabel in ons assortiment. In ons streven naar een ecologische bedrijfsvoering kiezen wij voor leveranciers met een ecologische visie. Tevens adviseren we onze klanten doseersystemen te gebruiken. Met deze doseersystemen kunnen klanten het zeepverbruik met 40% reduceren. Minder schoonmaakmiddel betekent een kleinere belasting van het milieu, minder streepvorming en plakkerigheid en een kleinere kans op schade aan te reinigen oppervlakken.”

Van der Werf Schilders

sponsor
Cathrin van der Werf: "Wij zijn al vele jaren actief met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). MVO is integraal onderdeel van de missie en visie van ons bedrijf. We zijn zowel bezig met milieu (energiebesparing, minder verpakkingsmateriaal, vervoerreductie) als met mensen (veel aandacht voor eigen medewerkers, sponsoring, stageplaatsen). Lees meer op onze website.”

Van Dijk Maasland

sponsor
Piet van Dijk (directeur): “Opdrachtgevers stimuleren om duurzaam aan te besteden is mijn stokpaardje. Dat betekent dat opdrachtgevers ook wat verwachten van ons. Wij werken al jaren aan duurzaam ondernemen en hebben veel acties opgepakt. Van Dijk wil duurzaam ondernemen structureren volgens ISO 26000. Aangezien Van Dijk 9001 gecertificeerd is, sluit dit goed aan bij bestaande werkwijzen. Daarnaast certificeren we ons voor de CO2-prestatieladder van Prorail. Mede daarom werken we aan schoon en zuinig vervoer. Want daar is op energiegebied het meest te halen in ons bedrijf. Enkele voorbeelden: Alle medewerkers hebben een bandenspanningsmeter en het is op ons bedrijfsterrein mogelijk banden op spanning te brengen. Machinisten zijn getraind in 'bewust draaien'. Net als auto's kunnen bouwmachines en logistiek materieel namelijk zuinig of onzuinig worden gebruikt. Ook zijn we (ruim voor dat dat verplicht werd) overgestapt op zwavelarme rode diesel voor de machines en schone Aspen-benzine voor kettingzagen, trilmachines, pompen en andere (hand)gereedschappen."

Van Dis Groenprojecten

sponsor

Jaco van Dis, directeur: "Duurzaamheid is belangrijk om rekening mee te houden in de gehele bedrijfsvoering. Ik onderzoek de mogelijkheden om samen met mijn leveranciers te besparen op verpakkingsmateriaal".  

Van Eekeren afrastering

sponsor
Cees van Eekeren: “Het bouwen van afrasteringen, aanleggen van beregeningsinstallaties, betonboren en -zagen en een moderne carwash. Dat zijn in een notendop onze vier belangrijkste poten. We werken nu ook veel voor de landgoederen van Natuurmonumenten en het Brabants Landschap. Dat is prachtig werk, in de volle natuur. Het geeft een kick om langs Fort de Roovere een mooie afrastering te maken die voldoet aan de eisen maar die niet storend is in het landschap.

In onze bedrijfsvoering besteden we steeds meer aandacht aan duurzaamheid en energiebesparing. Onlangs hebben we ons dak vernieuwd en meteen daklichten aangebracht. Daardoor hoeft de verlichting veel minder vaak aan. We gaan het platte dak extra isoleren en de buitenverlichting wordt LED-verlichting."

Van Groene Huize interieurbeplanting

sponsor
Robert Post: "MVO is onze missie en visie, uiteraard speelt ook het milieu hierin een belangrijke rol. Wij geven dit vorm door onder andere gebruik te maken van de energie uit de zon, een energiezuinige bestelbus, afval te scheiden en waar mogelijk opnieuw te gebruiken. Maar ook door simpel een juiste planning naar onze klanten, dit levert een besparing en vermindering in uitstoot op. Onze offertes en facturen worden online afgehandeld waardoor het papier gebruik minimaal is. Ons motto is: dat vele kleine besparingen bij elkaar een grote besparing oplevert voor zowel de portemonnee als het milieu!"

Van Haastert

sponsor

G.J. van Haastert van Hoveniersbedrijf Van Haastert: "Het onder de aandacht brengen van de economische waarde van het groen voor de samenleving: van kostenpost naar kostenbespaarder."

Van Helvert Metalen

sponsor
Henk van Helvert: "Bewust omgaan met schaarse bronnen"
missie en maatregelen Van Helvert Metalen

Van Houten & partners

sponsor
M.P. van Iperen-van Leeuwen, Van Houten en partners: "Middels een goed gestructureerde organisatie en goed geschoold personeel streeft ons bedrijf naar een optimaal duurzaam kwaliteitsniveau en naar een goede zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers, en naar een goede zorg voor het milieu en de gehele omgeving. Binnen onze organisatie zijn essentiële verantwoordelijkheden en afspraken voor het beheerst realiseren van opdrachten vastgelegd in een handboek, De directie ziet dit als een belangrijk middel om de prestaties op het gebied van duurzaamheid, kwaliteit, arbo, milieu en verantwoord ondernemen te borgen en continue te verbeteren."

Van Leeuwen Logistics

sponsor

Marco van Egeraat: “Van Leeuwen Logistics is een transportbedrijf dat klanten bedient in distributie, zwaar transport en pakket- en koeriersdiensten. Goederenvervoer veroorzaakt uiteraard het grootste deel van onze milieubelasting. Hier zitten dan ook de grootste kansen voor energie- en kostenbesparing.”

“Het beperken van het brandstofverbruik van de vrachtwagens is voor ons een aandachtspunt. Zo houden we rekening met het brandstofverbruik bij de logistiek en planning, en zijn de vrachtwagens uitgerust met snelheidsbegrenzers. Verder laten we de vrachtwagens niet onnodig stationair draaien. Ook gaan we de chauffeurs actief betrekken bij onze doelstelling om zuiniger te rijden. De rijstijl heeft grote invloed op het brandstofverbruik en we willen zeker van hun mogelijkheden en ideeën gebruik maken.”

Van Oers United

sponsor
Cees van Diest: "Van Oers United ziet Sustainability als een onderdeel van de organisatie. Het is dan ook één van onze kernwaarden. Dit houdt in dat elke afdeling binnen de organisatie balans dient te houden tussen People, Planet en Prosperity. De dynamische kenmerken van Van Oers United als organisatie hebben ook hun effect op ons Sustainability-programma. Wij verwachten van al onze medewerkers dat zij hier dagelijks rekening mee houden en dit verder perfectioneren."

Van Schijndel Metaal

sponsor
Directeur Jessica van Schijndel: “Al tachtig jaar verwerkt Van Schijndel Metaal dunne platen staal, RVS en aluminium. Ons basismateriaal is steeds weer her te gebruiken. Verder doen we mee aan innovatieprojecten in de branche, sponsoren we sportclubs, scheiden we ons afval in meerdere stromen en zijn we spaarzaam met energie.”

Van Willegen juwelier

sponsor

Dhr. A.M. van Willigen: "De samenleving dat ben jij" geldt uiteraard ook voor ondernemen en dat doe je dan ook bewust"
missie en maatregelen Van Willigen Juwelier

VBVB ICT

sponsor
Lot van Bemmel, VBVB ICT: "VBVB wil graag aan de slag met MVO en doet hiervoor ook haar best. Wij zijn constant in beweging en proberen steeds nieuwe manieren te vinden om het MVO-concept binnen onze organisatie verder vorm te geven. De ICT branche leent zich hier in principe ook uitstekend voor. Computers en bijbehoren ‘vreten’ energie en er zijn uiteraard steeds betere manieren om het verbruik hiervan te verminderen. Ook kunnen wij onze klanten adviseren op het gebied van energie zuiniger omgaan met hun computers, papierverbruik verminderen en het nieuwe werken."

"We hebben al veel maatregelen genomen om onze MVO-prestatie te verbeteren. Onze medewerkers krijgen geen auto van de zaak, maar een fiets en een abonnement voor het OV. Wij recyclen onze eigen hardware en die van onze klanten. Wij maken uitsluitend gebruik van leveranciers die MVO ook hoog in het vaandel hebben staan en adviseren onze klanten gratis op het gebied van energiezuiniger omgaan met hun computers en toebehoren. Wij doneren aan goede doelen. Wij zijn een Erkend Leerbedrijf en bieden zo jongeren de kans om werkervaring op te doen. Ook bieden wij mensen met een afstand tot de arbeidmarkt een nieuwe kans. We doen nog veel meer, hierover leest u op onze website."

Vedotec

sponsor
Piet van Veelen, directeur Vedotec: "Wij hechten groot belang aan duurzaamheid. Met duurzaam ondernemen pakken wij op twee fronten winst, namelijk winst voor het milieu én winst voor de portemonnee. Na een energiescan van Stimular hebben we een aantal veranderingen aan het pand doorgevoerd. Zo is het plafond extra geïsoleerd, wordt aan warmteterugwinning gedaan en zijn er dakramen geplaatst voor extra daglichtinval. Daarnaast gaat ons personeel bewust om met energie. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van stekkerblokken met een aan/uit-knop voor de computers en verwarmen wij het magazijn tot 16 graden."

Velpa Enveloppen

sponsor

Velpa heeft bij activiteiten steeds oog op de effecten van haar processen op het welbevinden van de medewerkers en omwonenden en op de invloed van haar activiteiten op het milieu.

Offsetpersen worden niet meer gewassen met reinigingsmidelen op basis van aromaten, maar op basis van plantaardige producten die volledig afbreekbreekbaar zijn.

Dhr. Pennings: “In onze drukkerij werken wij met watergedragen inkten. Tussen de drukgangen worden de persen gereinigd met schoonmaakmiddelen. Om het milieu te ontlasten en de gezondheid van onze medewerkers te beschermen zijn we overgestapt op een ecologisch verantwoorde industriële reiniger op basis van een puur-natuur-oplosmiddel, volledig biologisch afbreekbaar.

Op dit moment stellen milieubewuste klanten vooral vragen over FSC-papier, maar we verwachten dat in de toekomst ook vragen over de milieu-effecten van het drukproces worden gesteld. Daar zijn wij alvast goed op voorbereid.”

Verpleeghuis Salem

sponsor
De heer Bruinsma, Verpleeghuis Salem: "Wij hebben een fietsenplan geïntroduceerd, waarbij de medewerkers een fiets kunnen aanschaffen vanuit het bruto salaris. Tien procent van de medewerkers doen er aan mee". 

Verstegen Spices & Sauces

sponsor
De warmte van onze persluchtcompressoren wordt gebruikt voor het opwarmen van waswater voor de containerreiniging. Het verpakkingsafval is verminderd door het inkopen van grondstoffen in bulkverpakkingen. Binnen Verstegen produceren wij van geroosterde pinda's onze eigen pindakaas. Deze pinda's worden aangeleverd in bigbags. Deze bigbags hergebruiken we voor het afvoeren van kruidenrestanten richting de biovergassing.

Vertigo Climbing Structures & Equipment

sponsor
"Wij hergebruiken 'bedrijfsafval' van onszelf en van andere bedrijven en we gebruiken minder milieubelastende grondstoffen en ecologisch verantwoorde materialen. Verder doen we aan energiebeheer en gebruiken we ECO-stroom."

Veth Propulsion

sponsor

Veth Propulsion is een internationaal opererende fabrikant van (hulp)voortstuwinginstallaties op schepen.

Erik Veth, general manager: "Veth Propulsion heeft duurzaamheid opgenomen in haar kernwaarden. Het milieu vormt een belangrijk onderdeel. Wij hebben ruim 300 zonnepanelen geïnstalleerd om per jaar ruim 60.000 kW stroom op te wekken. Ook hebben wij geïnvesteerd in LED-verlichting om niet alleen het opwekken van stroom, maar ook het verbruik aan te pakken. Tevens zijn er 3 nieuwe energiezuinige HR-heaters in de opslagloods geplaatst.

Wij ontwikkelen ook milieuvriendelijke units, zoals de Veth Hybrid-drive. Dankzij de twee typen aandrijvingen (diesel-elektrisch en diesel-direct of een combinatie van beide) kan een schipper het vaarprofiel aanpassen aan de omstandigheden, dat besparing in brandstof en verminderingen in uitstoot betekent."

Lees meer in het voorbeeld van Veth Propulsion.

Vink Kunststoffen

sponsor

Dhr. Jaap Vette: "Vervoer van onze producten naar de klant is een flinke kostenpost. Vandaar dat VINK Kunststoffen het brandstofverbruik en mogelijkheden voor besparingen hoog op de agenda heeft staan. Monitoren van  brandstofverbruik, trainen in zuinig rijden, aerodynamische voorzieningen, banden geschikt voor loopvlakvernieuwing, track & tracing, routeplanning en navigatie... dat doen we allemaal al. Desondanks veroorzaakt goederenvervoer nog steeds een groot deel van onze milieubelasting! Met vervanging van onze vrachtwagens door wagens met Euro V motoren zullen we onze milieubelasting door goederenvervoer verder verminderen en leveren we een positieve bijdrage aan het milieu."

Vita-cap drukrollenfabriek

sponsor

Bart Wentges: "Duurzaamheid is onderdeel van goed vakmanschap".

"Onze eindproducten - drukrollen in rubber en kunststof - zijn afhankelijk van puur vakmanschap. Onder goed vakmanschap valt volgens ons het doordacht omgaan met alle bronnen die Vita-cap aanwendt tijdens het productieproces. Milieuzorg, arbeidsomstandigheden en het denken aan de wereld van morgen zijn facetten die onlosmakelijk zijn verbonden met het handhaven van een traditioneel productiebedrijf in Nederland, nu en in de toekomst".

Volker Wessels Vastgoed

sponsor
Dhr. S. Greving: "We ontwikkelen duurzaam vastgoed. De eindgebruiker krijgt zo een pand met meer comfort, lagere energiekosten, een fraaie architectuur en uiteraard duurzaam gebouwd/gerenoveerd!!"

Vroegh & Hobbel

sponsor
Arie Vroegh, mede-eigenaar: “Energiebesparing is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van ons installatiebedrijf. We plaatsen en onderhouden zuinige HR-ketels voor vele woningen in de regio. Ook zijn we nauw betrokken bij enkele duurzame voorbeeldprojecten in Westvoorne. Zo installeerden we de warmtepompen en zonnecollectoren bij Restaurant Aan Zee, één van de meest duurzame restaurants in Nederland. Ook hebben we warmtepompen geplaatst in enkele kantoren, een brandweergarage en steeds vaker ook in particuliere nieuwbouwwoningen."

"Ook in onze eigen bedrijfsvoering proberen we zo duurzaam mogelijk te werken. We hebben bijna alle ruimtes uitgerust met een bewegingsmelder, waardoor de verlichting alleen aan staat als er iemand in die ruimte aanwezig is. Onze medewerkers wonen in de omgeving van het bedrijf en we werken ook zoveel mogelijk binnen de regio. Bij het inplannen van medewerkers zorgen we dat er zo min mogelijk gereden hoeft te worden. Medewerkers krijgen zo mogelijk werkzaamheden in de omgeving van hun woning. Ook proberen we alle werkzaamheden in bijvoorbeeld Rockanje allemaal door dezelfde medewerker te laten doen, zodat niet meerdere medewerkers op en neer rijden."

Waal Bouw

sponsor
Sander Röell: "Op onze bouwplaatsen wordt tegenwoordig meer aandacht aan afvalscheiding besteed. We hebben dit onder andere gestimuleerd door onze eigen checklist voor VGM-werkplekinspectie uit te breiden met een afvalparagraaf." Bekijk de maatregel 'Controleer de bouwplaats op milieu- en veiligheidszaken'.

Waalpartners

sponsor

De heer Schipper: "Als bedrijf dat zich bezighoudt met het inrichten van de buitenruimte zien wij het als onze missie om de vraag van de opdrachtgever te plaatsen in het integrale proces om te komen tot een duurzame inrichting van de buitenruimte.
Bij het invullen van deze rol zijn wij bewust van de gevolgen die onze bedrijfsactiviteiten hebben op mens, milieu en maatschappij. Hierin nemen wij onze verantwoordelijkheid voor de huidige en komende generatie serieus.
Wij weten dat de (bedrijfs) activiteiten en middelen die nodig zijn om de werkzaamheden uit te voeren milieurisico’s kunnen veroorzaken. Daarom gaan wij bewust om met deze aspecten. Wij hebben onze CO2-uitstoot in kaart gebracht en ons doel is deze uitstoot de komende jaren met 5% te reduceren.
Als erkend opleidingsbedrijf bieden wij stageplaatsen aan voor administratieve en technische opleidingen. Tevens faciliteren wij afstudeerprojecten en zijn we opdrachtgever voor het Technasium".

Reeds genomen maatregelen:

 • Vanuit het autobeleid sturen wij op rijden in energiezuinige auto’s en op Het nieuwe rijden
 • In het kantoorgebouw is een klimaatbeheersingssysteem aanwezig dat onder andere bestaat uit een WKO.

WagenPlan Autolease

sponsor
Wijnand Akkerman, WagenPlan, "WagenPlan zet zich in op het gebied van duurzame mobiliteit. Hierbij gaan wij verder dan alleen het leveren van de leaseauto. Zo leveren wij bijvoorbeeld ook elektrische auto's, elektrische scooters en de NS Businesscard. Sinds 2007 compenseert WagenPlan de uitstoot van haar leasepark. Dit doen wij voor al onze klanten. Dit past in onze filosofie van voorkomen, reduceren en compenseren van CO2 uitstoot. "

Wasserij de Waslijn

sponsor

De heer Carstens, directeur: “Duurzaam ondernemen is vooral bewustwording dat het beter kan, zowel voor de ondernemer als de mensen op de werkvloer. Ik onderneem duurzaam omdat het geld bespaart. Tevens willen wij graag inspelen op verzoeken uit de markt.

Wij willen oude verlichting vervangen door energiezuinige lampen en armaturen. Wij besparen nu vooral door het energieverbruik van de gasgestookte stoomketel te verlagen. De ketel is goed geïsoleerd en wordt 10 minuten voor einde werktijd afgesloten, er is dan nog voldoende stoom in de leidingen aanwezig om het werk af te maken. Om verlies van warmte te voorkomen hebben we speeddeuren geïnstalleerd tussen de expeditieruimte en de wasserij. Deze gaan na 3 seconden automatisch weer dicht. Ik zoek nu naar een mogelijkheid om de restwarmte van onze grote drogers te kunnen hergebruiken. Ook wil ik mijn chauffeurs een training geven voor Het Nieuwe Rijden."

Wasserij Smeele

sponsor
Johan Smeele, directeur: "Als wasserij verbruiken we veel energie. Daarom hebben we veel aandacht voor energiebesparing en dat loont. Sinds 1996 gebruiken we 30% minder aardgas per kilogram wasgoed. Bijvoorbeeld door het waswater voor te verwarmen met de warmte uit het afvalwater. Ook in de wasstraat, een grote wasmachine die continu wast, wordt warmte uit het waswater teruggewonnen. We besparen ook veel door sluipverbruik aan te pakken. De medewerkers sluiten de warmtetoevoer (stoomleiding) van een apparaat af als ze klaar zijn. Buiten werktijd wordt de krachtstroom uitgezet. Hiermee voorkomen we sluipverbruik van grote energieverbruikers zoals de compressor."

Wegener NieuwsDruk Brabant

sponsor

Niels van Dijk, facilitair medewerker: "Wegener Nieuwsdruk Brabant is meer als 10 jaar gecertificeerd op milieugebied. Ieder jaar worden doelstellingen uitgezet waarbij de medewerkers een belangrijke rol spelen. Via verbetervoorstellen en verbeter ideeën wordt naar deze doelstellingen toe gewerkt. Dit heeft er onder anderen in geresulteerd dat er voor schoonmaak werkzaamheden alleen nog K4 middelen gebruikt worden. Daarnaast hopen we in oktober 2010 het certificaat voor duurzaam inkopen binnen te halen."

WICS Solutions

sponsor
Jacoo Hassefras, WICS Solutions: "Continu zijn we bezig met optimalisatie en aanpassingen aan de laatste ontwikkelingen voor logistiek dienstverleners, distributie centra en productiebedrijven. Wij dragen hiermee bij aan een efficiëntere logistieke sector met een lagere CO2-uitstoot. In onze eigen bedrijfsvoering besteden we veel aandacht aan energiebesparing op verlichting en ICT."

Wijndomein de Vier Ambachten

sponsor
Missie volgens dhr. Lorsheijd: "Duurzaam ondernemen doen wij van nature en is voor ons geen vraag maar de basis en de toekomst van ons bedrijf!"

Winters bouw & ontwikkeling

sponsor
Ton van der List, Winters bouw & ontwikkeling: "Wij vinden duurzaam en maatschappelijk bewust ondernemen belangrijk voor onze omgeving in de ruimste zin van het woord en vinden dat wij als onderneming hierin onze verantwoordelijkheid dienen te nemen.
Winters bouw & ontwikkeling heeft zich een aantal doelen gesteld in het kader van duurzaam ondernemen, twee voorbeelden hiervan zijn:
 • Ten eerste wordt er sinds enige tijd meer aandacht besteed aan verdere scheiding van afval op de bouwplaatsen. Door bouw- en sloopafval verder te scheiden wordt enerzijds een kostenbesparing bereikt, anderzijds maakt dit de medewerkers op de bouwplaats bewust van de positieve uitwerking van afvalscheiding. Milieubewuster werken leidt daarnaast ook tot beperking van afval.
 • Ten tweede wordt er steeds meer gewerkt aan digitale gegevensuitwisseling en dataopslag. Hierdoor moet het papierverbruik drastisch afnemen. Dit spaart weer bomen en kosten.
Verder is het kantoor gehuisvest in een goed geïsoleerd bedrijfspand met A+ label met betrekking tot energiegebruik. Met name de manier van ventileren leidt tot energiebesparing in verband met koeling en verwarming.

Als ontwikkelend bouwer vinden wij het belangrijk uit te dragen dat wij een bewuste bijdrage leveren aan een gezonde toekomst van onze omgeving."

WSonline

sponsor
Wim Strik, eigenaar: "WSonline maakt functionele websites die werken op elke computer, tablet en smartphone. Onze duurzaamheid laat zich zien doordat wij diverse projecten sponsoren in de vorm van gratis hosting, domeinnamen, website ontwikkeling, training en grafische vormgeving. Zo sponsoren we onder andere de Reuma Vereniging Almere, Stichting SOGA, NAH Ontmoetingspunt Almere en Almere On Stage."

Zeelandhallen Goes

sponsor

Jesper Stoel: "Wij hebben een coördintor MVO-strategie aangewezen. Uitgevoerde maatregelen zijn o.a. het gebruik van groene stroom en de printers standaard op dubbelzijdig instellen".

Zeelandhallen Goes is een winstgevende, regionaal opererende onderneming en koppelt bedrijfsrendement aan het benutten van kansen voor een beter milieu en het welzijn van de medewerkers en maatschappij. Met deze gedachte initieert, organiseert en faciliteert de organisatie een verscheidenheid aan beurzen, evenementen, concerten, congressen en vergaderingen.

Zeevisgroothandel & Rokerij de Eendracht

sponsor

Dhr. Kees van de Velde: "Duurzaamheid is in onze branche geen nieuw fenomeen maar al jaren een gangbare manier van werken. Naast een duurzame visvangst scheiden we op ons bedrijf al ons afval. In de geplande nieuwbouw installeren we energiezuinige verlichting, een HR-oven en automatische ontdooiing van de vriezers met heet gas. Daarnaast hergebruiken we alle warmte van de compressoren en koelingen voor ruimteverwarming en warm water. Uiteindelijk is er dan geen gas meer nodig voor verwarming en reiniging."

Zetstra Bouw

sponsor

Dhr. Zetstra, directeur: "Duurzaam ondernemen begint bij jezelf. In ons nieuwe pand hebben wij gekozen voor verwarmining met een warmtepomp. Zo besparen we veel op onze CO2uitstoot. Duurzaam ondernemen is natuurlijk niet alleen het milieu, maar ook een sociaal en maatschappelijk vraagstuk. Daarom werken wij met een vast en hecht team, waarvan de leden hun vak verstaan en sociaal bewogen zijn. Zo kunnen wij onze ambities in onze onderhoud, nieuwbouw, verbouw en renovatie werkzaamheden en inbraakpreventie waarmaken."

Zitwerk

sponsor

De kernactiviteit van Zitwerk is om medewerkers een goede en milieuvriendelijke werkplek aan te bieden.

"Goede werkplekken met tevreden medewerkers zijn een belangrijke bron van kostenbesparing en verhoging van productiviteit. Mensen die zich goed voelen op hun werk zijn minder ziek en presteren beter. Daarnaast is uw oude stoel wellicht nog goed bruikbaar in een andere omgeving. Wij denken graag mee aan hergebruik."

Zuylen

sponsor
Roel Stapper, SBC Zuylen: “Eeuwige levensvragen > eeuwige en dus duurzame bedrijfsvoering.”

Zwembad De Peppel

sponsor

Middels het juist toepassen van software technieken in de waterbehandeling worden er diverse besparingsmaatregelen getroffen binnen het zwembad. Daarnaast zijn bewegingsmelders geïnstalleerd in diverse ruimtes. Hierdoor besparen we veel op energiekosten.

Er is voortdurend onderzoek naar het efficiënt omspringen met processen, zoals bijvoorbeeld het hergebruik van spoelwater en warmteterugwinning uit spoelwater.