Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Voldoe aan (erkende) maatregelen uit Activiteitenbesluit

Dit artikel behandelt de (erkende) maatregelen uit het Activiteitenbesluit, uitgesplitst naar:

  • Wettelijke regels voor energiebesparing
  • Wettelijke regels voor afvalscheiding
  • Wettelijke regels voor vervoersmanagement

Het Activiteitenbesluit geeft algemene milieuregels voor bedrijven.

Wettelijke regels voor energiebesparing

Het Activiteitenbesluit milieubeheer (wetgeving, artikel 2.15) schrijft voor dat bedrijven die meer dan 50.000 kWh en/of meer dan 25.000 m3 gas gebruiken, alle energiebesparende maatregelen nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Sinds 1 december 2015 zijn er lijsten met erkende maatregelen voor energiebesparing. De erkende maatregelen zijn de besparingsmaatregelen die zich in een bedrijf binnen vijf jaar terugverdienen. Een bedrijf dat die maatregelen toepast voldoet aan de wettelijke verplichting om energie te besparen. Dit maakt het voor ondernemers makkelijker om energie en kosten te besparen. Het schept ook duidelijkheid, waardoor de uitvoering en handhaving van de wet makkelijker verloopt.

Op de website van Infomil staat per branche een overzicht met de erkende maatregelen. Kijk in tabel 1 (Bedrijfstakken met erkende maatregelen voor energiebesparing) in de tweede kolom (Word: Bijlage 10).

Maatregelen worden in twee typen ingedeeld:

  • Erkend op een zelfstandig moment
    De maatregel moet direct worden uitgevoerd, er hoeft niet te worden gewacht op een vervangingsmoment. De investering verdient zich binnen vijf jaar terug.
  • Erkend op een natuurlijk moment
    De maatregel moet worden uitgevoerd op een vervangingsmoment, als apparatuur, installaties, of (bouwkundige) voorzieningen aan vervanging toe zijn. De meerkosten van de energiezuinige optie verdienen zich binnen 5 jaar terug. Bijvoorbeeld: alleen als de dakbedekking vervangen wordt, is dakisolatie rendabel (in enkele branches). De ondernemer moet zich op dat moment realiseren, dat sprake is van een verplichting. Stimular adviseert daartoe een overzicht te maken van deze maatregelen. Organisaties met een (meerjaren)onderhoudsplan kunnen de maatregelen hierin opnemen.

Aanvullend zijn er bij bijna alle erkende maatregelen voor energiebesparing ook maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud (DBO) vastgesteld. Lees verder in tip Jaarlijks doelmatig beheer en onderhoud van erkende (energie)maatregelen.

En zijn veel bedrijven verplicht hun energieverbruik te registreren en monitoren, zie tip Registreer en analyseer je energieverbruik.

Erkende energiemaatregelen in de tips-database op duurzaamMKB

Alle erkende energiemaatregelen staan in de tips-database op duurzaamMKB.nl. In de header van de tip staat steeds voor welke branches de maatregel een erkende maatregel is.

Erkende energiemaatregelen in de Milieubarometer

In de Milieubarometer zijn de erkende maatregelen te herkennen aan het blauwe labeltje (logo Rijksoverheid). Organisaties kunnen hier ook eenvoudig een overzicht bijhouden van de energiemaatregelen die later, op een natuurlijk moment, opgepakt moeten worden.

Wettelijke regels voor afvalscheiding

Het beleid voor afvalscheiding is gebaseerd op de zorgplicht in het Activiteitenbesluit milieubeheer (artikel 2.1, lid 2p). Dit is uitgewerkt in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP, paragraaf 14.4). Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. Ongeacht de bedrijfssituatie moet gevaarlijk afval (waaronder asbest) altijd gescheiden worden. Daarnaast zijn voor een aantal afvalsoorten richtlijnen voor afvalscheiding opgenomen.

In onderstaande tabel staan richtlijnen voor de hoeveelheid afval per week waarbij over het algemeen scheiding wordt verlangd. Meer informatie over afvalscheiding lees je bij RWS.

Afvalstof Richtlijn afvalscheiding
(minimale hoeveelheid per week)
Elektrische en elektronische apparatuur     0 kg
Papier en karton 0 kg
Folie 0 kg
EPS (piepschuim) 1 rolcontainer van 240 liter (± 3 kg)
Plastic bekers ± 500 bekertjes
Overige kunststoffen 25 kg
Autobanden 5 banden
GFT/Swill 200 kg
Groenafval 200 kg
Houten pallets 2 pallets (± 40 kg)
Overig houtafval 40 kg
Glazen verpakkingen ½ rolcontainer van 240 liter = 30 kg
Metalen 40 kg
Steenachtig materiaal/puin 0 kg; bij incidentele hoeveelheden 1 m3
Textiel 40 kg
Glas- en steenwol 25 kg
Overig afval: bedrijfs- of processpecifiek afhankelijk van situatie
.

Afval maatregelen in de tips-database op duurzaamMKB

In de tips-database op duurzaamMKB.nl staan vele afvalscheidingsmaatregelen. Steeds staat in de header van de tip voor welke branches de maatregel verplicht is, d.w.z. dat de afvalstromen over het algemeen voldoende vrijkomen om afvalscheiding uit te kunnen voeren.

Afval maatregelen in de Milieubarometer

In de Milieubarometer zijn de afvalscheidingsmaatregelen die standaard zijn voor een bedrijf in de betreffende branche te herkennen aan het blauwe labeltje (logo rijksoverheid).

Wettelijke regels voor vervoersmanagement

Volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer (artikel 2.1 lid 2k) moeten organisaties de nadelige gevolgen voor het milieu van het verkeer van personen en goederen van en naar de inrichting zo veel mogelijk voorkomen of beperken.

Anders dan de wetgeving op energie en afval is er geen verplichting voor het uitvoeren van maatregelen maar voor grote bedrijven (vanuit de EED) en voor bedrijven met veel verkeersbewegingen een verplichting tot het maken en uitvoeren van een Besparingsplan Zorgplicht Vervoer. In de Handreiking Vervoersmanagement is dit geconcretiseerd. Er staan onder andere drempelwaarden in waarboven het nemen van maatregelen voor de betreffende vervoersvorm relevant is.

Zie ook de tip Vervoersmanagementplan waarin de drempelwaarden (vervoersrelevantie) en de onderdelen van een besparingsplan vervoer zijn toegelicht.

Vervoersmaatregelen in de tips-database op duurzaamMKB

In de tips-database op duurzaamMKB.nl staan meer dan 80 tips over woon-werkverkeer, zakelijk verkeer, goederenvervoer en bezoekersverkeer. Via proces of thema (in de header) kunnen deze onderwerpen verkend worden.

Vervoersmaatregelen in de Milieubarometer

In de Milieubarometer zijn de vervoersmaatregelen onder de verschillende subcategorieën terug te vinden. De tip Vervoersmanagementplan is gemarkeerd met een blauw labeltje (logo Rijksoverheid) om helder te maken dat vervoersmanagement verplicht kan zijn.

Bron: Stichting Stimular, Infomil

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.