Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Afvalregistratie en monitoring

Beschrijving

Wereldwijd worden meer materialen gebruikt dan onze aarde aan grondstoffen levert. Beter hergebruik van grondstoffen (ofwel verminderen van de hoeveelheid afval) en goed scheiden zijn belangrijke verbeterstappen. Een afvalregistratie is daarbij onmisbaar.

Door de afvalstromen te registreren en te analyseren kan je beoordelen of er veel of juist weinig afval is en hoe de afvalscheiding gaat. De afvalregistratie kan je gebruiken voor het bepalen van prioriteiten en aangrijpingspunten voor afvalpreventie, afvalscheiding en kostenbesparing. Monitor de hoeveelheden afval om te zien of maatregelen effect hebben en of milieudoelstellingen worden gehaald.

Analyseer afval per locatie

Inventariseer in ieder geval per locatie de hoeveelheden en kosten per afgevoerde afvalstroom. Vraag jouw afvalinzamelaar regelmatig (per jaar of per kwartaal) overzichten van de hoeveelheden afval die hij voor jou afvoert. Uit deze overzichten kan je afleiden hoe de afvalscheiding verloopt en of de containers wel goed gevuld worden (kg per m3 containervolume).

De overzichten bevatten bij voorkeur informatie over de soort en hoeveelheid afval (in m3 en kg). Voor kleine containers wordt het afval vaak per container afgerekend en niet per kg. Bekijk op locatie hoe vol de containers zijn. Je kunt vervolgens het afvalvolume omrekenen naar kg met behulp van de gemiddelde soortelijke gewichten uit onderstaande tabel.

Maak een overzicht in Excel of in een monitoringstool zoals de Milieubarometer zodat je de gegevens over de jaren kunt volgen. De Milieubarometer vertaalt jouw afvalgegevens in heldere grafieken, kengetallen en een milieuvoetafdruk. Voor veel branches zijn gemiddelden beschikbaar, zie www.milieubarometer.nl/voorbeelden.

Analyseer het restafval

Aanvullend aan bovenstaande analyse kan je het restafval nader analyseren. Door de inhoud van de restafvalbak te bekijken kom je te weten welke afvalstromen nog niet goed worden gescheiden.

Je kunt een afvalinzamelaar een container met ongesorteerd bedrijfsafval laten sorteren. Doe dit als je veel ongesorteerd bedrijfsafval hebt t.o.v. andere locaties of organisaties; dit wijst op een slechte scheiding van stromen.

Analyseer eventueel ook het restafval op enkele afdelingen. Door een afvalbak samen met de medewerkers uit te pluizen creëer je bovendien draagvlak voor afvalscheiding en -preventie. Maak foto’s!

Toepasbaarheid

Deze maatregel is algemeen toepasbaar.

Milieuaspecten

De afvalregistratie geeft aan welke afvalstromen (beter) kunnen worden gescheiden en of containers goed worden gevuld. Dit inzicht kan leiden tot het nemen van verbetermaatregelen en het verminderen van afvalkosten.

Alle afval is ooit grondstof geweest, dus minder afval is minder gebruik van grondstoffen.

Goed gescheiden afvalstromen hoeven niet meer over de sorteerband van de afvalinzamelaar. Dit bespaart energie en transport, omdat het afval direct naar de verwerker van de afvalstromen kan worden gebracht.

Goed gevulde containers leveren indirect milieuvoordeel op. Zij verminderen het totaal aantal containers en daarmee het aantal transportbewegingen. Als de containers gemiddeld 30% beter gevuld worden, neemt de vervuiling door transport met een derde af.

Alle afval is ooit grondstof geweest, dus minder afval is minder gebruik van grondstoffen.

Financiële aspecten

Het meten van afval brengt, behalve een tijdsinvestering, geen extra kosten met zich mee. Voor een sorteerproef door de afvalverwerker worden soms kosten in rekening gebracht.

Verwerkingskosten voor gescheiden afval zijn veelal lager dan voor ongescheiden inzameling. Beter vullen van containers, eventueel door lediging op afroep of minder containers, levert direct kostenbesparingen op.

Aanvullende informatie

Zie ook tips Afvalregistratie voor bouwbedrijven en Afvalregistratie voor festivals.

Hoeveel kilo afval zit in een container?

Met onderstaande gegevens kan je het afvalvolume (het volume van de containers, eventueel vermenigvuldigd met een gemiddelde vulgraad) omrekenen naar kg’s.

Soort afval Soortelijk gewicht (kg/m3, tenzij anders aangegeven)
GFT 400
Groenafval 300
Swill 1.000
Frituurvetten 900
Vetten 550
Beenderen 300
Resten Vleeswaren 800
Hoog Risico Vleesafval 800
Resten Vleeswaren 800
Papier/karton gemengd 120
Karton 80
Kantoorpapier 400
Schoon folie 50
EPS 12,5
Disposables (per stuk) 0,005
Vervuild folie 60
Overig kunststofafval 50
Vlakglas 1.200
Gemengd glas 300
Bruingoed (per stuk) 10
Witgoed (per stuk) 30
Textiel 250
Incontinentiemateriaal 160
A-Hout 300
B-Hout 300
Houtmot 300
Pallets (per stuk) 25
Metaal ferro 400
Metaal non ferro 400
Metaal draden 400
Ongesorteerd bouw- en sloopafval 360
Puin 1.000
Autobanden (per stuk) 4
Vrachtwagenbanden (per stuk) 50
Uitgeharde harsresten 1.000
Ongesorteerd bedrijfsafval 150

Bron: Stichting Stimular

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.