Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Registreer jouw milieugegevens met de Milieubarometer

Beschrijving

Door milieugegevens te registreren kan je beoordelen of jouw milieuscore hoog of juist laag is en maatregelen nemen om deze te verminderen. Inzicht in de omvang en kosten van jouw milieubelasting geeft je:

 • informatie om prioriteiten en doelen te kunnen stellen, vanuit milieu- en kostenoogpunt;
 • de mogelijkheid om het effect van maatregelen vooraf te beoordelen;
 • een hulpmiddel bij de communicatie met medewerkers en bevoegd gezag;
 • de mogelijkheid om milieuprestatie te vergelijken met die van branchegenoten.

Stimular adviseert alle bedrijven minimaal jaarlijks hun belangrijkste milieugegevens te registreren. Meestal zijn dit: gebouwgebonden energieverbruik, waterverbruik, afvalstromen en brandstofverbruik van zakelijke (eigendom of lease-) auto’s. Stimular adviseert de Milieubarometer hiervoor. Grafieken, kengetallen en branchegemiddelden in de Milieubarometer ondersteunen de analyse.

Maak een vergelijking met:

De meerwaarde van de Milieubarometer t.o.v. gedetailleerde deelregistraties (die vaak al beschikbaar zijn) is:

 • In grafieken wordt zichtbaar wat het relatief milieubelang van bijv. elektra, vervoer of afval is.
 • Optelling tot een CO2-footprint (sturen op CO2 wordt steeds belangrijker).
 • Soms zijn thema-overschrijdende kengetallen handig. Bijvoorbeeld:
  • Gebouwgebonden energie
  • Totale CO2-uitstoot per medewerker

Lees hieronder verder over:

 1. Inzoomen van hoofdlijnen naar details
 2. Registratie per bedrijf of per locatie?

1. Inzoomen van hoofdlijnen naar details

Naast jouw jaarregistratie in de Milieubarometer kan je inzoomen op thema’s:

 • die de grootste milieubelasting zijn voor jouw bedrijf,
 • waar jouw ‘score’ hoger is dan verwacht (bijv. hoger dan anderen of hoger dan eerdere jaren),
 • en eventueel later ook op thema’s waar je nog niet eerder op hebt ingezoomd.

Lees hierover verder in de volgende tips:

Vaak zal je aanvullende detailinformatie nodig hebben, bijv. van slimme meters, autoleasebedrijf, tankpassen of afvalverwerker.

2. Registratie per bedrijf of per locatie?

Heeft jouw bedrijf meerdere locaties? Stimular adviseert bedrijven met veel locaties:

 • In ieder geval een Milieubarometer voor het hele bedrijf in te vullen.
 • Die aan te vullen met Milieubarometers voor de grote locaties. Dit motiveert locatiemanagers om aan hun milieubelasting te werken: de Milieubarometergrafieken (en vergelijking met andere locaties) prikkelen.
 • Die eventueel aan te vullen met Milieubarometers voor locaties met een andere functie/gebruikspatroon. Dus ook bijvoorbeeld een klein object om juist zichtbaar te maken hoe de verhouding in milieubelasting is.

Toepasbaarheid

De maatregel is algemeen toepasbaar.

Meerdere onderdelen van een milieuregistratie zijn wettelijk verplicht.

 • Energieregistratie is verplicht vanuit de EED en het Activiteitenbesluit (Erkende Maatregelen). Lees daarover in tip Registreer en analyseer je energieverbruik.
 • Vervoersregistratie kan verplicht worden in combinatie met een vervoersmanagementplan. Lees daarover in tip Vervoersmanagementplan.
 • Jouw milieuvergunning kan jou verplichten om jouw milieugegevens te registreren. Daarbij gaat het onder andere om energie, water, vervoer en afval.

Milieu aspecten

Monitoring levert een besparing op zodra vervolgmaatregelen worden genomen en leidt daarom vaak tot milieu-, kosten- en/of efficiëntie-verbeteringen.

Financiële aspecten

De Milieubarometer kost € 198 om te beginnen en vervolgens € 70 per jaar per gebouw. De registratie vergt beperkte tijdsinzet. Het intypen van de cijfers in de Milieubarometer kost weinig tijd. De meeste tijd zit meestal in het verzamelen van de gegevens die je wilt invullen. In onze ervaring kost het invullen van de Milieubarometer een MKB-bedrijf het eerste jaar ongeveer 3 uur. Volgende jaren kost het minder tijd; met name als je via de notitie-mogelijkheid bijhoudt waar de gegevens vandaan komen en welke eventuele schattingen of berekeningen zijn toegepast.

Bron: Stichting Stimular, Milieubarometer

Naam: Paul Takken Bedrijfsnaam: GGZ-instelling Delta Psychiatrisch Centrum Datum: 14 June 2006 GGZ-instelling Delta Psychiatrisch Centrum is vergunningplichtig. In de milieuvergunning, afgegeven door DCMR Milieudienst Rijnmond, waren de verplichtingen opgenomen van milieuregistratie. Delta gebruikte de Milieubarometer al om de milieuprestatie en -kosten in beeld te brengen. De instelling stuurt de ingevulde Milieubarometer nu jaarlijks op aan de DCMR. Zo voldoen we aan onze registratieplicht. Makkelijk, de barometer vullen we toch in.

Bron: Milieuzorg voor zorginstellingen, Milieu Platform Zorgsector & Stichting Stimular, 2006
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

 • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.