Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Vervoersplan en vervoerscoördinator

Beschrijving

In uw vervoersmanagement geeft u aan welke doelen op het gebied van vervoer uw bedrijf nastreeft en de wijze waarop u deze doelen wilt realiseren. Beschrijf kort de activiteiten en leg ook de planning en personele inzet vast. 

Het bevoegd gezag kan grote bedrijven vragen om een vervoersplan op te stellen. In dit geval zijn dit de minimumeisen voor de inhoud van het vervoersplan:

  1. een analyse van de uitgangssituatie (onder andere locatie, aantal werknemers, werktijden en -ritmes, knelpunten in bereikbaarheid, zakelijk verkeer, wensen werknemers). Een goede inventarisatie kan ook dienen als zogenaamde nulmeting met het oog op een evaluatie van effecten via een tweede meting op een later tijdstip;
  2. beargumenteerde keuzes ten aanzien van de uitvoering (bijvoorbeeld carpoolparkeerplaatsen in combinatie met een matchsysteem);
  3. een plan van aanpak met maatregelen (onder andere termijn, afspraken met andere partijen, zoals gemeenten, uitvoering, communicatie met en naar werknemers, evaluatie).

Het kan zinvol zijn om een vervoerscoördinator of een -manager aan te wijzen. Deze persoon heeft een aanjaagfunctie, is aanspreekpunt voor het thema vervoer en heeft taken op het gebied van informatieverstrekking en coördinatie. 

Toepasbaarheid

Voor bedrijven die kosten en milieu willen sparen door het uitvoeren van vervoermanagement.

Milieuaspecten

De milieueffecten van deze maatregel zelf zijn beperkt. Zodra het vervoersplan tot uitvoering komt nemen de effecten van de afzonderlijke maatregelen toe door synergiewerking.

Financiële aspecten

De kosten van het maken van een vervoersplan zijn afhankelijk van de aanpak en de omvang van het plan. Een bedrijf kan een vervoersplan zelf opstellen, uitvoeren en beheren. Om hierin expertise te ontwikkelen zijn diverse cursussen beschikbaar. Maar er zijn ook gespecialiseerde bureaus die een vervoersplan voor een bedrijf kunnen opzetten.

De kosten van de vervoerscoördinator drukken op de personeelsbegroting. Deze functie is vaak te combineren binnen de afdeling facility management of personeelsmanagement. De vervoerscoördinator kan zichzelf terugverdienen als zijn werk succes heeft (bijvoorbeeld minder zakenauto’s nodig, lagere kosten voor zakelijke reizen en minder parkeerplaatsen noodzakelijk).

Aanvullende informatie

  • Het Adviespunt Vervoermanagement (VCC of adviesbureau) in uw regio kan u adviseren over het opstellen van een vervoerplan.
  • www.slimreizen.nl

Bron: InfoMil, Vervoermanagement met bedrijven

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.