Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Gebruik restwarmte koel- of vriesinstallatie

Beschrijving

Warmte die vrijkomt door het koelen van producten, kan ergens anders in het gebouw nuttig gebruikt worden, voor ruimteverwarming of warm tapwater. De warmte kan:

 1. rechtstreeks gebruikt worden, door de warmte die vrijkomt direct in een werkruimte te blazen.
 2. via een tussenmedium worden overgedragen, bijvoorbeeld via een persgasboiler. Persgas is het hete koudemiddel van een koel- en/of vriesinstallatie op weg van de compressor naar de condensor. Aan de hete persgassen wordt met een warmtewisselaar warmte onttrokken. Een persgasboiler kan gebruikt worden voor ruimteverwarming (in combinatie met vloerverwarming) en voor warm tapwater.

In sommige gevallen kan de warmte ook extern worden ingezet. Lees hier meer over in de tip Gebruik restwarmte of -koude van een nabijgelegen bedrijf.

Toepasbaarheid

 • Restwarmte kan nuttig gebruikt worden als de periode van warmtevraag (gedeeltelijk) samenvalt met de tijd waarin de koel- en/of vriesinstallatie restwarmte levert. In de meeste gebouwen is de vraag naar warmte voor ruimteverwarming geconcentreerd in het stookseizoen in de ochtenduren (als het gebouw moet worden opgewarmd). Er kan de gehele werkdag vraag naar warm tapwater zijn.
 • De mogelijkheid om warmte nuttig te gebruiken, is ook afhankelijk van de temperatuur van de vrijgekomen warmte en de temperatuur die voor ruimteverwarming of warm tapwater noodzakelijk is. De mogelijkheden voor nuttig gebruik worden vergroot als lage temperaturen nodig zijn, bijvoorbeeld lage temperatuurverwarming. De temperatuur kan met een warmtepomp verhoogd worden.
 • De toepasbaarheid is groter bij centraal opgestelde systemen, wat inhoudt dat één compressorinstallatie voor meerdere koel- en vriescellen/meubels is geïnstalleerd.
 • Als de restwarmte wordt gebruikt om warm tapwater te maken, kan bijverwarming nodig zijn om aan hygiëne/legionella eisen te voldoen (minimale temperatuur van 55-60 °C). Dit verlaagt de rentabiliteit.

Milieuaspecten

Energiebesparing door warmteterugwinning. De besparing wordt uitgedrukt in MJ opgewekte warmte. Voorbeelden:

 • In een supermarkt met een centraal systeem met een koelcapaciteit van 200 kW kan 30% van de warmte nuttig gebruikt worden. Dit betekent een besparing van 216.000 MJ ofwel ca. 6.800 m3 aardgas per jaar. Dit komt overeen met € 2.040,‐ per jaar.
 • In een opslag- en transportbedrijf kan 50% van de restwarmte nuttig gebruikt worden, tenzij dit meer is dan de warmtebehoefte.

Financiële aspecten

De investeringskosten zijn sterk afhankelijk van de wijze van toepassing van de restwarmte.

 1. Bij direct in een werkruimte blazen van de warmte: bouwtechnische kosten.
 2. Bij gebruik van een persgasboiler voor het verwarmen van tapwater zijn standaard oplossingen beschikbaar. De kosten voor aanschaf en aanleg liggen tussen € 1.000,‐ en € 2.000,‐.
 3. Wanneer een warmtewisselaar op het persgascircuit wordt aangesloten ten behoeve van ruimteverwarming is een investering te verwachten van € 3.000,‐ tot € 6.000,‐.
 4. Wanneer warmte wordt teruggewonnen uit koelinstallaties van machines (industrie) met behulp van een warmtepomp en gebruikt wordt voor ruimteverwarming zijn de kosten ca. € 10.000,-.

De maatregel verdient zich vaak binnen 5 jaar terug. Vraag een offerte aan.

Een warmteterugwinningssysteem op een koelinstallatie staan op de Energielijst (2019, code 220813) en komt daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat je een extra bedrag ter grootte van 45% (2019) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Warmtepompen voor het nuttig aanwenden van warmte voor processen staan op de Energielijst (2019, code 221103) en komen daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat je een extra bedrag ter grootte van 45% (2019) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Warmtepompen komen in aanmerking voor Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Je kunt subsidie krijgen voor een deel van de investeringskosten. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor warmtepompen ligt deze indicatief tussen de € 500 en € 2.500. Je komt niet in aanmerking voor ISDE als je voor dit apparaat ook EIA gebruikt. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/isde.

Aanvullende informatie

Erkende maatregel voor energiebesparing

Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat bedrijven en organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen verplicht zijn rendabele energiebesparende maatregelen te nemen. Deze maatregel is voor een of meerdere branches rendabel ofwel erkend. Een maatregel is erkend op een zelfstandig moment (zo snel mogelijk) of op een natuurlijk moment (bij vervanging/renovatie) en soms afhankelijk van de situatie. Lees meer in de tip Voldoe aan (erkende) maatregelen uit Activiteitenbesluit. Op de website van Infomil staat per branche een overzicht van de erkende maatregelen met daarbij de technische en economische randvoorwaarden.

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud (DBO) nodig is. Beoordeel jaarlijks of de techniek nog goed functioneert. Lees meer in de tip Jaarlijks doelmatig beheer en onderhoud van erkende (energie)maatregelen.

Voor productkoeling zijn de DBO-maatregelen:

Bron: Stichting Stimular, Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst

Naam: Bedrijfsnaam: Brouwerij Bavaria Datum: 01 October 2015 Brouwerij Bavaria bespaart fors met nieuwe waterpomp
Een nieuwe warmtepomp in de brouwerij van Bavaria bespaart de bierbrouwer 5 procent energie. De pomp is volgens het bedrijf een stap richting een eigen warmtenet.
De warmtepomp verwarmt de restwarmte die vrijkomt bij het koelproces in de brouwerij verder tot een bruikbare temperatuur. Die warmte wordt ingezet in de mouterij van Bavaria. Hierdoor verbruikt de bierbrouwer 5 procent minder energie, wat 7 procent minder CO2-uitstoot oplevert. De mouterij gebruikt de verder verwarmde restwarmte voor het eestproces. Tijdens dit proces worden de gekiemde gerstkorrels bij hogere temperaturen gedroogd. Voorheen maakte Bavaria geen gebruik van de restwarmte die vrijkomt bij het koelproces.
Leon van Veghel, Manager Utilities van Bavaria, is erg tevreden met de besparingen die de warmtepomp oplevert. “Uiteindelijk willen we een eigen warmtenet realiseren, zodat we nog meer restenergie kunnen benutten. De warmtepomp is dan een mooie stap in de goede richting”, zegt hij in een persbericht. “Met een terugverdientijd van drie jaar is het een zeer rendabele investering voor het milieu en voor Bavaria. Daarnaast heeft de warmtepomp meer capaciteit dan Bavaria nu kwijt kan, dus er is nog veel potentie voor de toekomst.”
Bron: www.duurzaambedrijfsleven.nl sept. 2015
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

 • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.