Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Klimaatneutraal ondernemen

Beschrijving

‘Klimaatneutraal’ betekent dat dat er geen negatieve effecten zijn op het klimaat. De term wordt op verschillende manieren gebruikt; dit levert soms verwarring op. In het algemeen wordt de volgende definitie toegepast:

“Klimaatneutraal ondernemen betekent dat de uitstoot van CO2 (en andere broeikasgassen) bij bedrijfsactiviteiten nul is.”

Het einddoel van klimaatneutraal is dat de uitstoot van CO2 (en andere broeikasgassen) bij bedrijfsactiviteiten gereduceerd is tot nul. Omdat dit op korte termijn lastig is te realiseren kan tussentijds de resterende CO2-uitstoot van bedrijfsactiviteiten extern (buiten het bedrijf) worden gecompenseerd.

De eerste stap om klimaatneutraal te kunnen ondernemen is het bepalen van de CO2-uitstoot: een CO2-footprint. De emissies die je hierbij meeneemt, hangen af van wat je klimaatneutraal wilt maken: jouw hele bedrijf, één locatie, het gebouw of het product of de dienst die je levert. Zo worden er bij een klimaatneutraal product andere emissies meegenomen dan bij een klimaatneutraal gebouw of een klimaatneutrale organisatie. Je energieverbruik van het bedrijfspand wordt altijd meegenomen. In sommige branches is het van belang ook andere bronnen mee te nemen, zoals de uitstoot van methaan bij mestopslag of de lekkage van koudemiddelen uit koelsystemen. De Milieubarometer is een praktische tool om de CO2-uitstoot van jouw bedrijf te bepalen. Voor het klimaatneutraal maken van een product is een levenscyclusanalyse (LCA) nodig, waarin ook de CO2-uitstoot van gebruikte grondstoffen meegerekend worden.

Na het bepalen van de afbakening en de CO2-footprint ga je aan de slag met het reduceren van de CO2-uitstoot met als doel deze op nul te krijgen. De route naar klimaatneutraal bestaat uit de volgende vier stappen (zie ook Figuur):

 1. Besparen van energie
  Verminder het energieverbruik door energie- en brandstofbesparende maatregelen te nemen en bij vervanging te kiezen voor energiezuinige opties. Denk aan het voorkomen en het terugdringen van energiegebruik terugdringen van het energiegebruik voor verwarming, verlichting, apparatuur en vervoer.
 2. Opwekken duurzame energie
  Wek zelf duurzame energie op met zonnecellen, zonneboilers, warmtepompen of windmolens. Zelf opwekken heeft de voorkeur t.o.v. groene energie inkopen omdat hierbij in eerste instantie de eigen ruimte wordt gebruikt. Ook is zelf opwekken op de lange termijn goedkoper dan duurzaam inkopen. Zie ook tip Duurzame warmte voor ruimteverwarming.
 3. Inkopen duurzame energie
  Inkopen van groene stroom, biogas en duurzame brandstoffen voor vervoer. Kies voor groene energie waarbij gegarandeerd wordt dat er daadwerkelijk CO2 gereduceerd wordt. In het geval van groene stroom is dit gegarandeerd door groene stroom opgewekt in Nederland in te kopen.
 4. Compenseren CO2
  Compenseer de resterende CO2-uitstoot die niet (op korte termijn) verminderd kan worden. Compenseren is het betalen voor CO2-reductie op een andere locatie, waarbij de behaalde CO2-reductie minimaal gelijk is aan de eigen CO2-uitstoot. Lees meer in de tip Klimaatcompensatie.

Bovenstaande prioritering wil niet zeggen dat het plaatsen van zonnepanelen en inkopen van groene stroom later moeten plaatsvinden dan besparing. De boodschap is dat energiebesparing noodzakelijk is voor het behalen van klimaatdoelen, dus ook op groene stroom moet worden bespaard. Bij het installeren van duurzame installaties is het soms ook nodig om eerst te besparen, bijvoorbeeld door eerst te isoleren alvorens een warmtepomp of pelletketel te installeren. Het is andersom ook belangrijk rekening te houden met het energiebesparingspotentieel om overdimensionering van installaties te voorkomen, bijvoorbeeld bij zonnepanelen.

Toepasbaarheid

Voor iedereen toepasbaar.

Milieuaspecten

Door klimaatneutraal ondernemen draag je bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Dit is van groot belang voor een stabiel klimaat. Kies voor inkoop van echte groene stroom en voor CO2-credits met een keurmerk, dan draag je werkelijk bij aan vermindering van CO2-uitstoot.

Financiële aspecten

Veel energiebesparende maatregelen verdienen zich binnen 5 jaar terug. Ook zelf opwekken van duurzame energie verdient zich steeds sneller terug. De terugverdientijd kan worden verkort door samen met andere bedrijven op grote schaal duurzame energie op te wekken. Om de doelen van het internationale klimaatakkoord in Parijs te halen is het nodig om alle maatregelen te nemen die zich binnen de levensduur van de maatregel terugverdienen. Momenteel (2017) zijn er diverse subsidies voor opwekking van duurzame elektriciteit (SDE+, EIA) of duurzame warmte (ISDE, EIA). Inkoop van groene stroom kost gemiddeld enkele procenten meer dan de inkoop van grijze stroom. De kosten voor compenseren van CO2-uitstoot met Gold Standard credits bedragen circa € 10 per ton CO2 (2017). Voor een kantoor met 100 medewerkers is dat ongeveer € 2.100.

Aanvullende informatie

Stichting Stimular, CE Delft en Stichting Natuur en Milieu hebben in 2009 een handreiking “Klimaatneutraal worden doe je zo!” opgesteld. Download de handreiking op www.stimular.nl/klimaatneutraal.

Bron: Stichting Stimular

Naam: Bedrijfsnaam: Thalys Datum: 08 November 2017 Thalys wil - uiteraard - graag een rol spelen in de modal shift van auto en vliegtuig naar spoor. In dit kader wordt gestreefd naar een aanzienlijke verlaging van de CO2-voetafdruk bij elk met de Thalys afgelegd traject.

Maatregelen die het bedrijf nam hebben volgens haar duidelijk vruchten afgeworpen: tussen 2008 en 2016 werd de CO2-uitstoot verminderd met 19.000 ton. Omgerekend naar het aantal reizigers is de CO2-uitstoot daarmee teruggedrongen van 23,6 tot 14,8 gram CO2/reiziger/km, een daling van 37%. Enkele van de lopende projecten zijn: een uitbreiding van de opleidingen in het kader van ecodriving, een vermindering van het energieverbruik voor verlichting, verwarming en airco, het transportplan en de bezettingsgraad optimaliseren, systematisch dubbeldeksrijtuigen inzetten voor de IZY-treinen (een energiebesparing van 5% op het vlak van aandrijving) en de elektriciteitsmix koolstofvrij maken in samenwerking met de Thalys-partners. Het bedrijf benadrukt tevens het belang van de inspanningen van de Nederlandse Spoorwegen, die vanaf 1 januari 2017 alle treinen 100% op windenergie laten rijden.

Wat de catering aan boord betreft meldt het bedrijf dat het sinds 2008 de ecologische voetafdruk daarvan met de helft heeft verminderd door te kiezen voor lokale producten, biologische voedingswaren, vegetarische gerechten en vis met het MSC-keurmerk. Ten opzichte van het streefdoel dat Thalys zich tijdens de COP21 stelde - het bereiken van een 40% uitstootreductie (CO2/reiziger/km) in 2020 - weet het bedrijf zich met de geboekte reductie nog een paar procent daarvan verwijderd.

Bron: via Milieu Compact, op basis van Persbericht Thalys, 19-09-2017
Naam: Mark van der Horst Bedrijfsnaam: Triade Party Rent Datum: 02 June 2014 Sinds 2009 zijn we klimaatneutraal. We hebben een reductie bereikt van 30% CO2 ten opzichte van het begin van het monitoren in 2006. Omdat het transport zorgt voor de grootste CO2-uitstoot, bezorgen we hoofdzakelijk in onze eigen regio. Ook bij de keuzen van producten die wij verhuren houden we rekening met het milieu. We hebben bistosets in de verhuur die in eigen beheer zijn gemaakt van Fins berkenhout uit plantages. Geproduceerd in een TBS kliniek en geassambleerd door een Utrechtse meubelmaker.
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

 • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.